§ 1. - Zm.: rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.107.918

| Akt jednorazowy
Wersja od: 5 grudnia 1927 r.
§  1.
W rozporządzeniu Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1924 r. wydanem w porozumieniu z Ministrami Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych w sprawie zakładania, utrzymywania i eksploatowania urządzeń radjotechnicznych oraz w sprawie wyrobu sprzętu radjotechnicznego i handlu tym sprzętem (Dz. U. R. P. № 99, poz. 915) w brzmieniu rozporządzeń z dnia 27 kwietnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 40, poz. 253), z dnia 31 lipca 1926 r. (Dz. U. R. P. № 87, poz. 482) i z dnia 6 maja 1927 r. (Dz. U. R. P. № 63, poz. 559) wprowadza się zmiany następujące:
1)
§ 4 uzupełnia się między drugim i trzecim ustępem nowym ustępem:

"Koncesjonarjuszowi, który na mocy art. 8 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. № 58, poz. 584) otrzymał po myśli § 24 koncesję na zorganizowanie i eksploatację radjofonu (broadcastingu) w Polsce, przysługuje prawo kontrolowania przez swoich funkcjonarjuszów tych urządzeń radjoodbiorczych, których właściciele stosownie do brzmienia art. 8 i 17 powołanej ustawy obowiązani są do uiszczania opłat abonamentowych na rzecz koncesjonarjusza. Funkcjonarjusze koncesjonarjusza, delegowani do wykonywania kontroli wspomnianych urządzeń, winni posiadać imienne upoważnienia do jej sprawowania, wydane przez Ministerstwo Poczt i Telegrafów. Funkcjonarjusze koncesjonarjusza winni współdziałać z państwowemi władzami i organami przy wykrywaniu przestępstw, przewidzianych w art. 28 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. Szczegółowe przepisy, dotyczące sprawowania kontroli urządzeń przez funkcjonarjuszów koncesjonarjusza określi instrukcja, wydana przez Ministra Poczt i Telegrafów".

2)
§ 21 uzupełnia się na końcu słowami:

"W razie zaprzestania korzystania z radjoodbiornika posiadacz upoważnienia winien zawiadomić o tem na piśmie właściwy urząd pocztowo-telegraficzny, zwrócić upoważnienie i równocześnie całkowicie usunąć antenę tak zewnętrzną, jak i wewnętrzną, oraz zdemontować instalację odbiorczą.

Opłaty abonamentowe, przewidziane § 26 niniejszego rozporządzenia, przestają obowiązywać od ostatniego dnia tego miesiąca, w którym urząd pocztowo-telegraficzny otrzymał wzmiankowane zawiadomienie.

Posiadacz radioodbiornika, odstępujący go innej osobie winien o tem zaznaczyć na upoważnieniu nowonabywcy, wymieniając datę odstąpienia aparatu, swój adres oraz numer i miejsce wydania własnego upoważnienia i stwierdzając to własnoręcznym podpisem."

3)
Ustęp 3 § 26 uzupełnia się w końcu słowami: "jak również wyższe zakłady naukowe oraz średnie szkoły techniczne za aparaty przeznaczone dla celów naukowo-szkolnych zainstalowane w salach wykładowych, gabinetach fizycznych i laboratorjach tych uczelni."