Zm.: rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określenia kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.46.280

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 26 września 1960 r.
zmieniające rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określania kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania.

Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 1 lipca 1958 r. o pozwoleniach na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie (Dz. U. Nr 44, poz. 217) zarządza się, co następuje:
W § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 10 października 1958 r. w sprawie określania kwalifikacji fachowych do sporządzania projektów w budownictwie w zakresie specjalności nie objętych przepisami prawa budowlanego oraz sposobu ich stwierdzania (Dz. U. Nr 66, poz. 328) dodaje się nowy pkt 4 w następującym brzmieniu:

"4) w uzasadnionych przypadkach do wykonywania projektów dróg lokalnych - ukończenie szkoły technicznej typu licealnego z tytułem technika drogowego albo posiadanie pół dyplomu wyższej szkoły technicznej na wydziale o kierunku budowy dróg i przynajmniej 5 lat praktyki zawodowej, w tym 4 lat na stanowisku technicznym oraz 1 roku praktyki w projektowaniu w zakresie budowy dróg, za każdorazową zgodą wydziału budownictwa prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej wyrażoną w porozumieniu z wydziałem komunikacji."

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.