Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.31.175

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 maja 1960 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŁĄCZNOŚCI
z dnia 17 maja 1960 r.
zmieniające regulamin premiowania stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon".

Na podstawie § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1957 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowego przedsiębiorstwa "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 49, poz. 236) zarządza się, co następuje:
§  1. § 3 regulaminu premiowania, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 18 września 1957 r. w sprawie wprowadzenia regulaminów premiowania w państwowym przedsiębiorstwie "Polska Poczta, Telegraf i Telefon" (Dz. U. Nr 60, poz. 326) otrzymuje brzmienie następujące:

"§ 3. 1. Premia wynosi 30% miesięcznego uposażenia zasadniczego, z wyjątkiem przypadków wymienionych w ust. 2 i 3.

2. Pracownicy służb: przeładunkowej i poczt ruchomych oraz pracownicy inżynieryjno-techniczni otrzymują premię w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Pracownicy służby monterskiej, nie premiowani za przekroczenie norm pracy, oraz pracownicy ruchu telefonicznego i telegraficznego, zatrudnieni w centralach węzłowych i zbiorczych, otrzymują premię w wysokości 40% uposażenia zasadniczego."

§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 maja 1960 r.