§ 1. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 rozporządzenia z dnia 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.42.447

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1924 r.
§  1.
Punkty 5 i 14 artykułu 10 i cały artykuł 15 rozporządzenia Ministrów: Skarbu oraz Przemysłu i Handlu o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. 51 poz. 314) otrzymują następujące brzmienie:

"Artykuł 10 p. 5".

a) Towary, będące przedmiotem monopolu państwowego, sprowadzane przez zarządy monopolów państwowych;

b) Czołgi, samoloty wojenne, samochody pancerne, amunicja, materjały wybuchowe, zgęszczone gazy trujące, różne rodzaje broni oraz ich części, z wyjątkiem broni białej, sprowadzane przez zarządy wojskowe dla potrzeb armji.

"Artykuł 10 p. 14".

Towary, od których cło nie przekracza 0,10 złotego.

"Artykuł 15".

Rozdział I.

Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, przywożonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej, lub też wywożonych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecznej odprawie opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

A.

Od towarów przywożonych, podlegających opłacie celnej - 5% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

B.

Od wymienionych niżej towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,25 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

Pozycja taryfy celnejNazwa towaru:
1Zboża w ziarnie, z wyjątkiem ryżu, grochu i bób oprócz wymienionych w poz. 5 p. 5.
5 p. 1 a.Świeże ziemniaki, buraki pastewne i cukrowe, cykorja, marchew, brukiew i kapusta.
34 p. 1.Mięso świeże, solone i mrożone.
51 p. 1.Sadło zwierzęce nieprzerobione oprócz oddzielnie wymienionego.
51 p. 2 a.Tran (tłuszcz wieloryba, psa morskiego i t. d.), sadło rybie i spermacet w stanie nieoczyszczonym.
54Skóry surowe (niewyprawione) w kawałkach i w całości.
Uwaga.Skóry koźle i koźlęce (bastard bastila) niewyprawione i półgarbowane, ale niebarwione i niewykończone.
179 p. 1.Materjały włókniste roślinne surowe: bawełna surowa, końce tkackie bawełniane; włókna brojeści pospolitej (asclepias), wata torfowa oraz materjały wymienione w p. 3 tej pozycji, chociażby kotonizowane, odpadki, wyczeski bawełniane.
179 p. 2.Juta surowa; wyczeski jutowe, również smołowane.
181 p. 1.Wełna, sierść i puch zwierzęcy, nieczesane i nieprzędzone; nieprane i prane, wyczeski, końce i odpadki niebarwione i barwione również gremplowane.

C.

Od innych towarów przywożonych, wolnych od cła, z wyjątkiem rud metalicznych i mineralnych oraz fosforytów niemielonych i mielonych - 0,10 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

Od rud metalicznych i mineralnych oraz fosforytów mielonych i niemielonych (poz. 138 i 41 p. 1 i 2 taryfy celnej) - 0,01 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

D.

Od towarów wywożonych - 0,02 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

Uwaga. Od towarów wywożonych z powrotem zagranice, po uskutecznieniu odprawy celnej przywozowej pobiera się opłatę manipulacyjną według norm przywozowych oraz za manipulację wywozową według norm ustalonych dla towarów wywozowych.

Od towarów wywożonych z powrotem zagranicą bez uskutecznienia odprawy przywozowej pobiera się opłatę manipulacyjną tylko według normy wywozowej.

Przesyłki omyłkowo przywiezione z zagranicy lub wywiezione zagranicę z winy kolei, uwalnia się od opłat manipulacyjnych.

E.

Od towarów odprawianych na zasadzie, art. 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetniającym czynnym oraz w obrocie reperacyjnym czynnym pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,02 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przywożonej lub wywożonej przesyłki.

W innych wypadkach odprawy warunkowej towarów pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,05 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej wywożonej lub przywożonej przesyłki.

O ile do towarów odprawionych pierwotnie warunkowo stosuje się następnie odprawę zwykłą (ostateczną), opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm właściwych, stosowanych przy odprawie ostatecznej.

Pobieranie opłat manipulacyjnych przy odprawie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym normuje treść Rozdziału III.

F.

Przy obliczaniu opłat manipulacyjnych niepełne 100 kg. wagi przyjmuje się za pełne 100 kg.

Rozdział II.

Następujące towary są wolne przy przywozie i wywozie od opłaty manipulacyjnej:

a) węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzewny, cegiełki węglowe (brykiety), koks i torf;

b) wszelkiego rodzaju żywe ptactwo i zwierzęta niepodlegające według taryfy opłacie celnej oraz przywożone z połowu na łodziach rybackich ryby świeże;

c) towary odprawiane bez cła w myśl art. 10 oraz punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia;

d) towary wolne w przywozie od cła, a przeznaczone dla instytucji i osób wymienionych w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia;

e) towary przewożone w ruchu granicznym;

f) przedmioty przewożone na zasadzie umów o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i reparacji (odszkodowaniu);

g) towary wywożone do Niemiec w myśl art. 268 b. Traktatu Wersalskiego z dnia 28/VI 1919 r.

h) towary przewożone tranzytem.

Rozdział III.

Od przesyłek pocztowych, podlegających opłacie celnej, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 15% od sumy cła, najmniej jednak - 0,50 złotego od każdej paczki.

Przesyłki pocztowe wolne od cła, są wolne również od opłaty manipulacyjnej, z wyjątkiem przesyłek odprawianych warunkowo.

Od odprawianych warunkowo na zasadzie 12 artykułu niniejszego rozporządzenia przesyłek pocztowych, pobiera się przy przywozie z zagranicy i przy wywozie zagranicę 0,50 złotego od każdej paczki.

Paczki transportowane drogą powietrzną zalicza się, do przesyłek pocztowych.

W wypadkach zwrotu zagranicę przez zarząd pocztowy oclonych przesyłek pocztowych z powodu nieodebrania ich przez adresata w ustalonym terminie, opłaty manipulacyjne oraz grzywny uiszczone przez zarząd poczt zwraca się narówni z innemi należnościami celnemi.

Rozdział IV.

Od przesyłek zadeklarowanych w sposób niezupełny, lub nie zadeklarowanych we właściwym terminie, pobiera się, niezależnie od innych opłat manipulacyjnych, dodatkową opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

a) od towarów podlegających opłacie celnej - 10 proc. od sumy cła;

b) od towarów wolnych od cła - 2 proc. od wartości towaru.

Rozdział V.

O ile należności celne za towary złożone w składach kolejowo-celnych lub urzędowych nie zostały uiszczone w terminach ustalonych przepisami celnemi, pobiera się za zwłokę odsetki w wysokości 0,03 proc. dziennie od przypadającej kwoty.

Rozdział VI.

Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych pobiera się od towarów przyjętych na skład urzędowy opłatę składową.

Urzędy celne, posiadające własne składy urzędowe, pobierać będą opłaty składowe według osobnych przepisów.

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty.

Rozdział VII.

Ministerstwo Skarbu ustali, w jakich wypadkach i w jakiej wysokości uiszczać należy opłatę za wykonanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwojowanie lub strzeżenie towarów.