§ 1. - Zm.: punkty 5 i 14 artykułu 10 oraz artykuł 15 rozporządzenia z dn. 11 czerwca 1920 r. o taryfie celnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.68.663

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 sierpnia 1926 r.
§  1.
Punkty 5 i 14 artykułu 10 i cały artykuł 15 rozporządzenia Ministrów Skarbu oraz Przemyślu i Handlu o taryfie celnej z dn. 11 czerwca 1920 r. (Dz. U. R. P. № 51 poz. 314) otrzymują następujące brzmienie:

Artykuł 10 p. 5

"5) a) Towary, będące przedmiotem monopolu państwowego, sprowadzane przez zarządy monopolów państwowych;

b) Czołgi, wojenne samoloty i balony, samo" chody pancerne, amunicja, materjały wybuchowe, gazy bojowe, sprzęt przeciwgazowy, różne rodzaje broni oraz ich części, z wyjątkiem broni białej, sprowadzane przez zarządy wojskowe dla potrzeb armji"

Artykuł 10 p. 14

"14) Towary, od których cło nie przekracza 0,10 złotego".

Artykuł 15

"Art. 15. Rozdział I.

Od wszelkich przesyłek towarowych, z wyjątkami przytoczonemi poniżej, przywożonych do obszaru celnego Rzeczypospolitej Polskiej, lub też wywożonych z tego obszaru, pobiera się przy ostatecznej odprawie opłatę manipulacyjną w następującej wysokości:

A.

Od towarów przywożonych, podlegających opłacie celnej - 5% od sumy cła, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

B.

I) Od wymienionych niżej towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,25 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

Pozycja taryfy celnej:
1 p. 1 i 2zboża w ziarnie i strączkowe;
5 p. 1-a. IIświeże ziemniaki przywożone w okresie od 16.VII - 14.II;
5 p. 1-b.buraki cukrowe i pastewne, korzenie cykorji;
5 p. 1-c. IIświeża kapusta głowiasta przywożona w okresie od 16.VII -31.V;
54 p. 1, 2 i 3skóry surowe w całości, kawałkach i skrawkach;
179 p. 1, 2, 3materjały włókniste roślinne, surowe;
181 p. 1wełna, sierść i puch zwierzęcy, nieczesane i nieprzędzone: nieprane i prane, sierść tarta, ostrzyżyny, wyczoski, końce i odpadki niebarwione i barwione, również gremplowane.

II) Od niżej wymienionych towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,01 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

Pozycja taryfy celnej:
138rudy metaliczne i mineralne, szlamy rudne w stanie rodzimym lub wzbogacone, prażone, wszystko w kawałkach, proszku, brykietach;
142żelaziwo i stal: stare, lane i kute; fragment, łom, szmelc, wióry, również prasowane i proszek; wszystko - o ile przeznaczone do topienia i spawania;
41 p. 1fosforyty niemielone;
41 p. 2fosforyty mielone.

C.

Od innych towarów przywożonych, wolnych od cła - 0,10 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

D.

Od towarów wywożonych, z wyjątkiem towarów wymienionych w poz. 66 p. 1 taryfy celnej,-0,02 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki. Od wywożonych towarów, wymienionych w poz. 66 p. 1 taryfy celnej - 0,01 złotego od 100 kg., najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przesyłki.

Uwaga. Od towarów wywożonych z powrotem zagranicę po uskutecznieniu odprawy celnej przywozowej pobiera się opłatę manipulacyjną według norm przywozowych oraz za manipulację wywozową według norm ustalonych dla towarów wywozowych.

Od towarów wywożonych z powrotem zagranicę bez uskutecznienia odprawy przywozowej pobiera się opłatę manipulacyjną tylko według normy wywozowej.

Przesyłki omyłkowo przywiezione z zagranicy lub wywiezione zagranicę z winy kolei, uwalnia się od opłat manipulacyjnych.

E.

Od towarów odprawianych na zasadzie art. 12 niniejszego rozporządzenia w obrocie uszlachetniającym czynnym oraz w obrocie reperacyjnym czynnym pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,02 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej przywożonej lub = wywożonej przesyłki.

W innych wypadkach odprawy warunkowej towarów pobiera się przy przywozie oraz przy wywozie 0,05 złotego od 100 kg. wagi surowej, najmniej jednak 0,50 złotego od każdej wywożonej lub przywożonej przesyłki.

O ile do towarów odprawionych pierwotnie warunkowo stosuje się następnie odprawę zwykłą (ostateczną), opłaty manipulacyjne należy pobierać według norm właściwych, stosowanych przy odprawie ostatecznej.

Pobieranie opłat manipulacyjnych przy odprawie warunkowej przesyłek w ruchu pocztowym normuje treść Rozdziału III.

F.

Przy obliczaniu opłat manipulacyjnych niepełne 100 kg. wagi przyjmuje się za pełne 100 kg.

Rozdział II.

Następujące towary są wolne przy przywozie i wywozie od wszelkich opłat manipulacyjnych:

a) węgiel kamienny, brunatny, torfowy i drzewny, cegiełki węglowe (brykiety) koks i torf;

b) wszelkiego rodzaju żywe: zwierzęta, ptactwo, owady, płazy i ryby, oraz przywożone z połowu na łodziach rybackich ryby świeże;

c) towary odprawiane bez cła w myśl art. 10 oraz punktów 1, 2, 3, 4, 5, 7 i 8 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia;

d) towary wolne w przywozie od cła, a przeznaczone dla instytucji i osób wymienionych w punkcie 4 artykułu 11 niniejszego rozporządzenia oraz towary krajowego pochodzenia wolne w przywozie od cła, zwrócone z zagranicy w stanie niezmienionym;

e) towary przewożone w ruchu granicznym;

f) przedmioty przewożone na zasadzie umów o reewakuacji, rewindykacji, repatrjacji i reparacji (odszkodowaniu);

g) towary wywożone do Niemiec w myśl art. 268 b. Traktatu Wersalskiego z dnia 28.VI 1919 r.;

h) towary przewożone tranzytem.

Rozdział III.

Od przesyłek pocztowych, podlegających opłacie celnej, pobiera się opłatę manipulacyjną w wysokości 15% od sumy cła, najmniej jednak-0,50 złotego od każdej paczki.

Przesyłki pocztowe wolne od cła, są wolne również od opłaty manipulacyjnej, z wyjątkiem przesyłek odprawianych warunkowo.

Od odprawianych warunkowo na zasadzie 12 artykułu niniejszego rozporządzenia przesyłek pocztowych, pobiera się przy przywozie z zagranicy i przy wywozie zagranicę 0,50 złotego od każdej paczki.

Paczki transportowane drogą powietrzną zalicza się do przesyłek pocztowych.

W wypadkach zwrotu zagranicę przez zarząd pocztowy oclonych przesyłek pocztowych z powodu nieodebrania ich przez adresata w ustalonym terminie, opłaty manipulacyjne oraz grzywny uiszczone przez zarząd poczt zwraca się narówni z innemi należnościami celnemi.

Rozdział IV.

Od przywożonych przesyłek zadeklarowanych na piśmie w sposób niezupełny, lub też niezadeklarowanych we właściwym terminie, pobiera się, niezależnie od innych opłat manipulacyjnych, dodatkową opłatę manipulacyjną (akcydencję) w następującej wysokości:

a) od towarów podlegających oplecie celnej - 10 proc. od sumy cła;

b) od towarów wolnych od cła - 2 proc. od wartości towaru;

Minister Skarbu ustali w jakich wypadkach będzie pobierana dodatkowa opłata manipulacyjna (akcydencja) przy odprawie towarów na zasadzie zgłoszenia ustnego.

Rozdział V.

O ile za towary złożone w składach urzędowych, lub miejscach składowych kolejowych, należności celne nie zostały uiszczone w terminach ustalonych przepisami celnemi, pobiera się za zwlokę odsetki w wysokości 0,03 proc. dziennie od przypadającej kwoty.

Rozdział VI.

Niezależnie od cła i opłat manipulacyjnych pobiera się od towarów przyjętych na skład urzędowy opłatę składową.

Urzędy celne, posiadające własne składy urzędowe, pobierać będą opłaty składowe według osobnych przepisów.

Za pierwsze trzy dni nie pobiera się opłaty.

Rozdział VII.

Ministerstwo Skarbu ustali, w jakich wypadkach i w jakiej wysokości uiszczać należy opłatę za wykonanie czynności poza godzinami urzędowemi lub poza obrębem miejsca urzędowego oraz za konwojowanie lub strzeżenie towarów".