Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.85.568

| Akt jednorazowy
Wersja od: 7 września 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI I MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 września 1920 r.
w sprawie zmiany art. 18 Przepisów wykonawczych z dn. 24/VII 1320 r. do ustawy z dn. 9/VII 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 70 z dn. 9 VIII 1920 r. poz. 474).

Na mocy art. 11 ustawy z dn. 9 VII 1920 r. "O aprowizacji na rok gospodarczy 1920 21" (Dz. Ust. R. P. № 56 - 1920 r. poz. 348) postanawia się, co następuje:
Art.  1.

Artykuł 13 Przepisów Wykonawczych z dn. 24 VII 1920 r. do ustawy z dn. 9 VII 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 70 - 1920 r. poz. 474) otrzymuje brzmienie następujące:

W II instancji rozstrzygane będą rekursy kolegjalne w następującym składzie: 1) Wojewoda lub jego zastępca, jako przewodniczący, a w Małopolsce - Generalny Delegat Rządu lub Naczelnik Wydziału Spraw Aprowizacyjnych dla Małopolski - względnie jego zastępca; 2) Naczelnik Dep. Aprowizacyjnego lub jego zastępca, a w Małopolsce jeden z kierowników Oddziałów Wydziału Spraw Aprowizacyjnych, oraz 3) referent, karno-administracyjny.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.