Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.97.643

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 października 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA APROWIZACJI
z dnia 4 października 1920 r.
w przedmiocie zmiany artykułu 10 Przepisów Wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji na rok gosp. 1920/21 (Dz. Ust. Rz. P. № 20 - 1920 r., poz. 474)

Na mocy art. 11 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji za rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. № 55 - 1920 r., poz. 348) w porozumieniu z interesowanymi Ministrami zarządza się, co następuje:
Art.  1.

Ustępy art. 10 przepisów Wykonawczych do ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. o aprowizacji za rok gospodarczy 1920/21 (Dz. Ust. Rz. P. № 20 - 1920 r., poz. 474) głoszące o normach przemiałowych, a mianowicie od słów: "Minimalne normy przemiałowe w młynach, zakontraktowanych przez organizacje komunalne i t. d." do słów: "otręby uzyskane z przemiału zboża, winny być w całości zwracane przez organizacje komunalne do instytucji, za pośrednictwem których zboże zostało otrzymane - włącznie zostają skreślone.

Zamiast uchylonych ustępów art. 10 wprowadza się przepisy następujące:

"Zboże, otrzymane przez organizacje komunalne, jako przydział, może być mielone w młynach, zakontraktowanych przez organizację, wyłącznie na razówkę, a dopuszczalny najniższy wymiął dla żyta i pszenicy, winien wynosić:

mąki 90%

żubrowin 7%

rozkurz 3%

W razie otrzymania przez organizacje komunalne przydziału jęczmienia, jako surogatu żyta lub pszenicy należy przerabiać go na perlakach, poczem mleć na mąkę razową, i stosować domieszkę tej mąki do mąki żytniej i pszennej w ilości 20%.

Dopuszczalny najniższy wymiął jęczmienia winien wynosić:

mąki 65%

ości i otrąb 30%

rozkurz 5%

Otrzymane przy przemiale zboża żubrowiny, otręby i oście winny być w całości zwrócone przez organizacje komunalne do instytucji, za których pośrednictwem zboże zostało dostarczone.

Pozostałe ustępy art. 10 utrzymują się w mocy.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.