Dziennik Ustaw

Dz. Praw Kr. Pol.1918.6.14

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 czerwca 1918 r.

DEKRET
RADY REGENCYJNEJ
w przedmiocie zmiany art. 9 Przepisów tymczasowych o urządzeniu sądownictwa w królestwie Polskiem

My, RADA REGENCYJNA KRÓLESTWA POLSKIEGO, postanowiliśmy i stanowimy, co następuje:
Na zasadzie art. 21 - go ustawy z d. 4 lutego 1918 r. № 2 Dziennika Praw Państwa
1) zmienić art. 9 rozporządzenia Tymczasowej Rady Stanu Królestwa Polskiego z d. 18 lipca 1917 r. № 1 Dz. R. T. R. S. w ten sposób, iż zdaniu drugiemu tegoż artykułu nadaje się brzmienie następujące:

"Przy każdej izbie Sądu Najwyższego urzęduje prokurator i potrzebna ilość podprokuratorów".

2) Podprokuratorów przy Sądzie Najwyższym zaliczyć do kategorji płac prokuratorów Sądów Apelacyjnych.

Dan w Warszawie, dnia 7/VI 1918 r.