Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.6.21

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 grudnia 1961 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 stycznia 1962 r.
w sprawie zmiany przepisów o uposażeniu pracowników służby zdrowia.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 1956 r. w sprawie uposażenia kontrolerów sanitarnych zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. z 1956 r. Nr 58, poz. 274 i z 1957 r. Nr 51, poz. 251) w § 1 ust. 1 kwoty miesięcznego uposażenia zasadniczego w złotych:

600-700 dla stawki I zastępuje się kwotami 700-760 oraz

700-800 dla stawki II zastępuje się kwotami 760-800.

§  2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niektórych pracowników służby zdrowia (Dz. U. z 1958 r. Nr 74, poz. 379 i z 1961 r. Nr 43, poz. 231) w § 2 ust. 1 kwoty uposażenia zasadniczego w złotych:

700 dla stawki IP zastępuje się kwotą 760 oraz

730 dla stawki IIP zastępuje się kwotą 800.

§  3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie uposażenia niższego personelu pomocniczo-lekarskiego (Dz. U. Nr 74, poz. 380) w § 1 ust. 1 kwoty miesięcznego uposażenia zasadniczego w złotych 550-700 zastępuje się kwotą 730 złotych.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 grudnia 1961 r.