Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.51.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1960 r.

USTAWA
z dnia 16 listopada 1960 r.
o zmianie przepisów o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Art.  1.

W ustawie z dnia 30 grudnia 1950 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 58, poz. 528 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) strona, dochodząca wynagrodzenia szkód wynikłych z wypadku przy pracy albo choroby zawodowej, oraz strona, dochodząca od zakładu pracy należności ze stosunku pracy,";

2) w art. 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Przepisy ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio w sprawach wymienionych w art. 3 ust. 1 pkt 2-6.";

3) w art. 13:
a) w ust. 1 ostatnie zdanie otrzymuje brzmienie: "Jeżeli pismo wniosła osoba zamieszkała za granicą nie mająca w kraju przedstawiciela, termin do uiszczenia opłaty wynosi 1 miesiąc, a w zależności od okoliczności może być odpowiednio przedłużony.",
b) dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Nie żąda się opłat od pisma, jeżeli już z jego treści wynika, że podlega ono odrzuceniu.";

4) art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. 1. Przepisy art. 13 ust. 1 stosuje się odpowiednio także wówczas, gdy w wyniku sprawdzenia wartości przedmiotu sprawy, dokonanego przez sąd z urzędu przed nadaniem sprawie biegu lub wskutek zmiany albo rozszerzenia żądania, należy uiścić opłatę wyższą od uiszczonej.

2. Jeżeli wymiar opłaty w kwocie wyższej od uiszczonej nastąpił z innych przyczyn aniżeli wymienione w ust. 1, nieuiszczenie przez stronę dodatkowej opłaty w terminie zakreślonym nie wstrzymuje biegu postępowania, a nie uiszczona opłata podlega ściągnięciu z urzędu od strony obowiązanej do jej uiszczenia.";

5) w art. 16:
a) w ust. 2 wyrazy "co do zwrotu pisma" zastępuje się wyrazami "co do odrzucenia pisma",
b) w ust. 3 skreśla się wyrazy "lub uiszczenia należnej opłaty";
6) w art. 18 ust. 3 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu:

"Jednakże złożenie zażalenia na wymiar opłaty nie wstrzymuje obowiązku uiszczenia żądanej opłaty.";

7) w art. 27 treść ust. 2 i 3 oznacza się jako ust. 2, któremu nadaje się brzmienie:

"2. Cały wpis stosunkowy wynosi:

1) przy wartości przedmiotu sprawy do 1.500 zł włącznie - 4%,

2) przy wartości przedmiotu sprawy od 1.500 zł do 3.000 zł włącznie: od pierwszych 1.500 zł - 60 zł, a od nadwyżki - 4 1/2%,

3) przy wartości przedmiotu sprawy od 3.000 zł do 5.000 zł włącznie: od pierwszych 3.000 zł - 128 zł, a od nadwyżki - 5%,

4) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 5.000 zł: od pierwszych 5.000 zł - 228 zł, a od nadwyżki - 5 1/2%.";

8) po art. 27 dodaje się nowy art. 271 w brzmieniu:

"Art. 271. 1. Jednostka gospodarki uspołecznionej dochodząca od pracownika wynagrodzenia wyrządzonej przez niego szkody uiszcza wpis stosunkowy wynoszący:

1) przy wartości przedmiotu sprawy do 30.000 zł włącznie - 3%,

2) przy wartości przedmiotu sprawy od 30.000 zł do 90.000 zł włącznie: od pierwszych 30.000 zł - 900 zł, a od nadwyżki - 2%,

3) przy wartości przedmiotu sprawy ponad 90.000 zł: od pierwszych 90.000 zł - 2.100 zł, a od nadwyżki - 1%.

2. Różnicę pomiędzy wpisem stosunkowym przewidzianym w przepisach art. 27 a wpisem uiszczonym przez jednostkę gospodarki uspołecznionej stosownie do przepisów ustępu poprzedzającego ściąga się z urzędu od przeciwnika, biorąc za podstawę wysokość sumy od niego zasądzonej.";

9) w art. 28:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli przepisy ustawy niniejszej nie stanowią inaczej, przewodniczący określa tymczasowy wpis w sprawach o roszczenia niemajątkowe w wysokości od 50 zł do 500 zł, a w sprawach o roszczenia majątkowe, w których wartość przedmiotu sprawy w chwili jej wytoczenia nie da się określić - w wysokości od 50 zł do 1.000 zł.",

b) w ust. 4 dodaje się na końcu zdanie w brzmieniu: "Do osób zamieszkałych za granicą stosuje się odpowiednio przepisy art. 13 ust. 1.";
10) w art. 29 kwotę "10 zł" zastępuje się kwotą "50 zł", ponadto kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się wyrazy "a w przypadkach, w których pobiera się ułamkową część wpisu stosunkowego - mniej aniżeli 30 zł.";
11) art. 32 skreśla się;
12) w art. 33 wyraz "tygodniowym" zastępuje się wyrazem "miesięcznym";
13) w art. 38:
a) dotychczasową treść art. 38 oznacza się jako ust. 1 tego artykułu,
b) w pkt 2 wyrazy "budynkiem sądowym" zastępuje się wyrazami "siedzibą sądu", skreśla się na końcu przecinek i dodaje się wyrazy "oraz ryczałt należny im za dokonywanie oględzin w sprawach dotyczących nieruchomości rolnych położonych poza miejscowością będącą siedzibą sądu,";
c) w pkt 3 dodaje się na końcu wyrazy "oraz kuratorów ustanowionych w poszczególnych sprawach",
d) dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac określi w drodze rozporządzenia stawki ryczałtu przysługującego osobom wymienionym w ust. 1 pkt 2 za dokonanie oględzin i stawki należności kuratorów oraz warunki przyznawania i wypłaty tego ryczałtu i należności.";

14) w art. 41:
a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) wniosku o należności alimentacyjne, zgłoszonego w sprawie o unieważnienie małżeństwa lub o rozwód.",

b) dotychczasowe pkt 3-6 otrzymują kolejną numerację 4-7;
15) w art. 43 w ust. 1 skreśla się pkt 3;
16) w art. 47 kwoty "200 zł" i "2.000 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "300 zł" i "3.000 zł", wyraz "strony" zastępuje się wyrazem "stron" oraz skreśla się wyrazy "obowiązanej do zapłaty wpisu.";
17) po art. 47 dodaje się nowy art. 471 w brzmieniu:

"Art. 471. Od powództwa o zniesienie wspólności ustawowej pobiera się wpis w kwocie od 50-500 zł. Przy ostatecznym określeniu wpisu sąd powinien mieć na względzie stan majątkowy stron.";

18) w art. 48:
a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) od powództwa i rewizji w sprawie o ochronę zakłóconego lub przywrócenie utraconego posiadania - 200 zł,

od sprzeciwu od wyroku zaocznego i zgłoszenia interwencji ubocznej w tej sprawie - 100 zł,

od zażalenia w tej sprawie - 50 zł.",

b) w pkt 2 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "200 zł",
c) w pkt 3 kwotę "30 zł" zastępuje się kwotą "50 zł",
d) w pkt 4 kwotę "10 zł" zastępuje się kwotą "30 zł";
19) po art. 48 dodaje się nowy art. 481 w brzmieniu:

"Art. 481. Od wniosku o zabezpieczenie dowodów pobiera się wpis w kwocie od 50-500 zł. Przy ostatecznym określeniu wpisu sąd powinien mieć na względzie ilość dowodów objętych wnioskiem o zabezpieczenie i czas trwania czynności.";

20) w art. 49 skreśla się kropkę i dodaje się wyrazy "przed ukończeniem postępowania w pierwszej instancji. W razie pojednania się stron w toku postępowania rewizyjnego zwraca się połowę wpisu.";
21) w art. 58:
a) w pkt 1 i 2 kwoty "20 zł" zastępuje się kwotami "50 zł",
b) w pkt 3 lit. a) kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "30 zł",
c) w pkt 3 lit. b) kwotę "30 zł" zastępuje się kwotą "50 zł",
d) w pkt 3 lit. c) kwotę "60 zł" zastępuje się kwotą "100 zł",
e) w pkt 4 kwotę "50 zł" zastępuje się kwotą "200 zł";
22) w art. 59 kwotę "30 zł" zastępuje się kwotą "50 zł";
23) w art. 60 kwotę "30 zł" zastępuje się kwotą "50 zł";
24) w art. 63 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Od wniosku o zniesienie współwłasności powstałej po ustaniu wspólności ustawowej pobiera się 1/5 części wpisu stosunkowego od wartości mienia podlegającego podziałowi. Jednakże od takiego wniosku pobiera się 1/10 wpisu, jeżeli wniosek zawiera zgodne wskazanie sposobu podziału lub zgodne żądanie sprzedaży podlegającego podziałowi mienia z licytacji.";

25) w art. 72 kwoty "20 zł" i "150 zł" zastępuje się kwotami "100 zł" i "500 zł";
26) w art. 76 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 tego artykułu i dodaje się nowy ust. 2 w brzmieniu:

"2. Wpis stosunkowy przewidziany w artykułach poprzedzających pobiera się odrębnie od wniosku o wpis każdego poszczególnego prawa, chociażby wpis dwu lub więcej praw miał być dokonany na tej samej podstawie prawnej.";

27) w art. 77:
a) w ust. 1 kwotę "50 zł" zastępuje się kwotą "100 zł", a pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) wniosku o połączenie nieruchomości w jednej księdze lub o wydzielenie do nowej księgi pewnej części nieruchomości, budynku stanowiącego odrębną nieruchomość lub lokalu stanowiącego przedmiot odrębnej własności.",

b) dodaje się nowy ust. 3 w brzmieniu:

"3. Jeżeli połączenie nieruchomości w jednej księdze lub wydzielenie do nowej księgi części nieruchomości, budynku lub lokalu następuje w związku z nabyciem prawa własności, wpis stały przewidziany w ust. 1 pkt 6 pobiera się niezależnie od opłaty za wpis prawa własności.";

28) w art. 78 kwotę "30 zł" zastępuje się kwotą "100 zł";
29) w art. 82 w ust. 2 skreśla się wyrazy "w naturze";
30) art. 83 otrzymuje brzmienie:

"Art. 83. 1. Wpis stały wynosi od:

1) wniosku o stwierdzenie praw do spadku -100 zł; wpis ten pobiera się także od stwierdzenia praw do spadku w toku postępowania o dział spadku,

2) oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku - 50 zł,

3) oświadczenia o uchyleniu się od skutków prawnych przyjęcia lub odrzucenia spadku albo zapisu - 180 zł,

4) wniosku o oddzielenie spadku od majątku spadkobiercy oraz wniosku o przeprowadzenie likwidacji spadku - 250 zł.

2. Wnioski o otwarcie i ogłoszenie testamentu, jak również dokonanie tych czynności przez sąd z urzędu wolne są od wpisu.";

31) w art. 84 w ust. 1 pkt 4 kwotę "1.500 zł" zastępuje się kwotą "2.000 zł";
32) w art. 90 kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "50 zł";
33) w art. 92:
a) w pkt 1 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "300 zł",
b) w pkt 2 kwotę "50 zł" zastępuje się kwotą "100 zł",
c) w pkt 3 kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "50 zł";
34) w art. 94 w pkt 3 kwoty "100 zł" i "6.000 zł" zastępuje się odpowiednio kwotami "300 zł" i "10.000 zł";
35) w art. 100 kwotę "20 zł" zastępuje się kwotą "50 zł";
36) w art. 102 w pkt 2 kwoty "100 zł" i "7.500 zł" zastępuje się kwotami "300 zł" i "10.000 zł";
37) w art. 111:
a) w ust. 1 kwotę "100 zł" zastępuje się kwotą "300 zł",
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Od rewizji nadzwyczajnej złożonej w interesie strony i na skutek jej podania pobiera się od tej strony wpis w takiej wysokości jak od rewizji. Wpis ten podlega ściągnięciu z urzędu.";

38) w art. 113 w ust. 1 po wyrazach "kosztów sądowych" dodaje się wyrazy "i grzywien".
Art.  2.

W ustawie z dnia 21 stycznia 1956 r. o wzmożeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 3 § 2 dodaje się na końcu zdanie: "Koszty związane z wykonaniem postanowień prokuratora o zabezpieczeniu roszczeń o naprawienie szkody uiszcza strona, na rzecz której nastąpiło zabezpieczenie.";
2) w art. 18 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 tego artykułu i dodaje się nowy § 2 w brzmieniu:

"§ 2. Ministrowie Sprawiedliwości i Finansów określą w drodze rozporządzenia zasady i sposób uiszczania kosztów związanych z wykonaniem postanowień prokuratora lub sądu o zabezpieczeniu kar i roszczeń odszkodowawczych (art. 3 i 4) oraz kosztów związanych z wykonaniem przepadku majątku."

Art.  3.

Upoważnia się Ministra Sprawiedliwości do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw jednolitego tekstu ustawy z dnia 30 grudnia 1950 r. - Przepisy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 58, poz. 528, z 1953 r. Nr 14, poz. 56 oraz z 1958 r. Nr 13, poz. 56 i Nr 18, poz. 75), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą ustawą i z zastosowaniem ciągłej numeracji działów, rozdziałów, artykułów, ustępów i punktów.

Art.  4.

W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy pobiera się koszty sądowe w dotychczasowej wysokości aż do ukończenia postępowania w instancji, a w sprawach z zakresu postępowania niespornego - aż do ukończenia samodzielnej części postępowania.

Art.  5.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od jej ogłoszenia.