Art. 1. - Zm.: przepisy o kosztach sądowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.9.44

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1945 r.
Art.  1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o kosztach sądowych (Dz. U. R. P. Nr 93, poz. 837), zmienionym dekretami Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 stycznia 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr 3, poz. 19) i z dnia 21 listopada 1938 r. (Dz. U. R. P. Nr 89, poz. 609), wprowadza się zmiany następujące:

(1)
Art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. Uwolnienie od kosztów sądowych służy:

1) stronie, której sąd przyznał prawo ubogich,

2) kuratorowi, wyznaczonemu przez sąd do danej sprawy,

3) stronie powodowej w sprawie o należność za pracę,

4) stronie powodowej w sprawie o alimenty.

Za strony, wymienione pod pkt 1), 3) i 4), koszty postępowania uiszcza tymczasowo Skarb Państwa, a za kuratora, jeżeli obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej, strona, dla której kurator został ustanowiony, lub też, gdyby to było niemożliwe, strona, która swym wnioskiem lub swą czynnością spowodowała ustanowienie kuratora.

Do przyznania prawa ubogich stosuje się przepisy kodeksu postępowania cywilnego, a w sprawach karnych - przepisy kodeksu postępowania karnego."

(2)
Wysokość wpisu stałego, przewidzianą w art.: 36, 54, 86, 89, 90, 109 i 111, granic wpisu stosunkowego - w art. 26 i 28 oraz opłat - w art. 41, 42, 44, 45, 56 pkt 3), 65 pkt 2), 74, 81, 94 i 98 podwyższa się czterokrotnie.
(3)
Art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. Wysokość wpisu stosunkowego zależna jest od wartości przedmiotu sprawy i wynosi:

1) przy wartości przedmiotu do 5.000 zł włącznie 2%;

2) przy wartości przedmiotu do 50.000 zł włącznie od pierwszych 5.000 zł - 100 zł, od nadwyżki 21/2%;

3) przy wartości przedmiotu ponad 50.000 zł od pierwszych 50.000 zł - 1.225 zł, od nadwyżki 3%.

Każde rozpoczęte 100 zł, a w przypadku gdy wartość przedmiotu przewyższa 50.000 zł każde rozpoczęte 1.000 zł liczy się za pełne".

(4)
Art. 93 otrzymuje brzmienie:

"Art. 93. Od każdej projektowanej do wykazu hipotecznego treści oraz od każdego wniosku hipotecznego pobiera się opłatę hipoteczną stałą lub stosunkową.

Opłata stosunkowa nie może wynosić mniej niż 12 zł. Wartość, według której pobiera się opłatę stosunkową, ustala się w kwocie, jaka jest podstawą wymiaru opłaty stemplowej od czynności prawnej, z której wynika prawo, będące przedmiotem treści lub wniosku.

Za wciągnięcie treści do wykazu hipotecznego pobiera się za każdą treść 2 zł."

(5)
Art. 95. otrzymuje brzmienie:

"Art. 95. Od treści, niewymienionych w artykule poprzedzającym, pobiera się opłatę stosunkową od wartości w wysokości 1/5%. Jeżeli treść, podlegającą opłacie stosunkowej, projektuje się do kilku miejsc tego samego wykazu hipotecznego lub nawet do różnych wykazów hipotecznych, pobiera się od niej opłatę stosunkową raz jeden, poza tym opłatę stałą";

(6)
Art. 96 otrzymuje brzmienie:

"Art. 96. Pobiera się opłatę stosunkową w wysokości:

1) od wniosku o przepisanie tytułu własności, wciągnięcie do ksiąg hipotecznych (wykazu hipotecznego) tytułów dłużnych oraz regulacji spadku 1%;

2) od wniosku o wpisanie do wykazu hipotecznego kaucji, hipotek sądowych i hipotek prawnych oraz wszelkich ostrzeżeń 1%;

3) od wniosku o wykreślenie praw hipotecznych 1/2%, nie więcej jednak niż 200 zł.

4) za wciągnięcie listów zastawnych Towarzystw Kredytowych Miejskich do księgi kontroli hipotecznej przy aktach wypłaty pożyczek tychże towarzystw kredytowych - od wartości nominalnej listów zastawnych 0,04%;

za tę samą czynność przy konwersjach tychże pożyczek - od wartości nominalnej listów zastawnych 0,02%;

5) od wniosku, ustalającego wynik przerachowania wierzytelności hipotecznych w myśl rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 maja 1924 r. o przerachowaniu zobowiązań prywatno prawnych (Dz. U. R. P. Nr 42, poz. 441) opłata wynosi 1/5% od sumy, jaka w złotych będzie zabezpieczona wzamian dawnej wierzytelności, przy czym wykreślenie dawnej sumy hipotecznej opłacie nie podlega".

(7)
Art. 97 otrzymuje brzmienie:

"Art. 97. Pobiera się opłatę stałą w wysokości:

1) od wniosku o odłączenie ksiąg hipotecznych lub połączenie ksiąg oddzielnych:

a) w księdze głównej 72 zł

b) w księdze nowozałożonej 24 zł;

2) od wniosku o przerobienie czyli uporządkowanie wykazu hipotecznego 48 zł, ponadto od każdej treści ulegającej przepisaniu 2 zł;

3) od protokółu pierwiastkowej regulacji hipotecznej:

I. nieruchomości o obszarze nie przekraczającym 50 ha położonej poza granicami administracyjnymi miast, wydzielonych z powiatowych związków samorządowych 24 zł,

II. innej nieruchomości:

a) w kancelariach hipotecznych sądów grodzkich 40 zł,

b) w kancelariach hipotecznych sądów okręgowych 72 zł;

4) od wszelkich innych wniosków jak to: o wezwanie do pierwiastkowego zaprowadzenia hipoteki, o ogłoszenie postępowania spadkowego, o podniesienie decyzji zwierzchności hipotecznej, ujawnienie spadku wakującego, działów, wniosków o pozostanie w niepodzielności, wdrożenie postępowania egzekucyjnego, od wniosków łącznych (dodatkowych) i t. p. 24 zł".

(8)
W art. 99 dodaje się zdanie trzecie o brzmieniu:

"Za świadectwa z wykazu hipotecznego specjalne (rozumowane) opłata kancelaryjna wynosi 24 zł, a od każdej pozycji świadectwa zamieszkań osób, mających ujawnione prawa w wykazie hipotecznym 2 zł, najmniej jednak 12 zł".