Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.43.267

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 26 maja 1920 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do przepisów o kolejności ładunków (Dziennik Ustaw Nr 36, poz. 204 z r. 1920).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski Nr 82 z dnia 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu, oraz Przemysłu i Handlu - zarządzam wprowadzić z dniem 1 czerwca 1920 r. do przepisów o kolejności ładunków (Dz. Ustaw № 36, poz. 204 i r. 1920) następujące zmiany:
Nie naruszając w niczem dotychczasowej zasady kolejności przyjmowania ładunków, znosi się zlecenia na wagony odnośnie do ładunków, wyszczególnionych w następujących punktach listy kolejności: w punkcie trzecim, czwartym, piątym, szóstym, dziewiątym, dziesiątym, jedenastym i trzynastym, w punkcie osiemnastym za pozwoleniami na wywóz i w punkcie dziewiętnastym za pozwoleniami Państwowej Komisji Przywozu i Wywozu, w punkcie piętnastym dla rudy, kamienia wapiennego i łomu żelaznego, lub metalowego, adresowanych do hut, lub odlewni, oraz dla ładunków wapna i kwasu siarczanego.

Ładunki, przewidziane w punkcie piątym i jedenastym, oraz nasiona i sadzeniaki, wskazane w punkcie szóstym, przewożone są jedynie za listami przewozowemi, wydawanemi przez Ministerstwo Aprowizacji. Pozatem od tegoż dnia należy w cedułach i ich grzbietach odnotowywać numery dziurkowane listów przewozowych Ministerstwa Aprowizacji. W wypadkach, w których się zachowują zlecenia na wagony, będą one miały ważność na cały miesiąc, na który zostały wydane.