Zm.: przepisy o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.30.203

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1952 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 maja 1952 r.
w sprawie zmiany przepisów o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych.

Na podstawie art. 11 prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 39, poz. 360) oraz art. XXIII i LVII przepisów wprowadzających prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczystych (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 57, poz. 321) zarządza się, co następuje:
W § 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 1950 r. o dostosowaniu sądów powszechnych do nowych przepisów ustrojowych i o zniesieniu sądów zbędnych (Dz. U. R. P. z 1950 r. Nr 54, poz. 496 i z 1951 r. Nr 4, poz. 34, Nr 6, poz. 56, Nr 10, poz. 79, Nr 16, poz. 128, Nr 18, poz. 148, Nr 21, poz. 169 i 170, Nr 56, poz. 385 i Nr 66, poz. 460) wprowadza się następującą zmianę:

w rozdziale: "Województwo łódzkie" przepis, powierzający Wydziałowi Zamiejscowemu w Pabianicach Sądu Powiatowego w Łasku prowadzenie i zakładanie ksiąg wieczystych i zbiorów dokumentów dla okręgu Sądu Powiatowego w Łasku łącznie z okręgiem Wydziału Zamiejscowego w Pabianicach, otrzymuje brzmienie:

"Sądowi Powiatowemu w Łasku - dla okręgu Sądu Powiatowego w Łasku (bez okręgu Wydziału Zamiejscowego w Pabianicach);

Wydziałowi Zamiejscowemu w Pabianicach Sądu Powiatowego w Łasku - dla okręgu Wydziału Zamiejscowego w Pabianicach".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1952 r.