§ 2. - Zm.: przepisy dotyczące zakresu działania w sprawach spółdzielczości pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1954.51.258

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1954 r.
§  2.
1.
W § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 1951 r w sprawie zakresu działania władz naczelnych w dziedzinie komunikacji (Dz. U. z 1951 r. Nr 14, poz. 111 i Nr 41, poz. 315 oraz z 1952 r. Nr 11, poz. 69 i Nr 19, poz. 115) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w ust. 1:
a)
pkt 17 skreśla się,
b)
w pkt 18 wyrazy "w dziedzinie określonej w pkt 17" zastępuje się wyrazami "w dziedzinie usług transportowo-spedycyjnych, obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, produkcji sprzętu samochodowego oraz handlu samochodami",
c)
w pkt 19 wyrazy "w dziedzinie określonej w pkt 17" zastępuje się wyrazami "w dziedzinie określonej w pkt 18",
2)
ust. 2 skreśla się.
2.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1952 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 115) skreśla się § 2.