Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.30.245

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 kwietnia 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 22 lutego 1922 r.
w przedmiocie zmiany § 217 pruskiej ustawy wodnej z dnia 7 kwietnia 1913 r.

Na podstawie art. 6 p. d) ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. P. P. P. № 64, poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. W ustępie 3 § 217 pruskiej ustawy wodnej z dnia 7 kwietnia 1913 r. (Zbiór ustaw pruskich str. 53):
a) wstawia się zamiast słów: "przez miejscową władzę policyjną" słowa: "przez starostę powiatu wiejskiego, wyznaczonego przez wojewodę",
b) dodaje się po słowach: "przy innych spółkach" słowa: "oraz spółkach, których obszar rozciąga się na więcej, niż jeden powiat",
c) wstawia się zamiast słów: "przez Naczelnego Przezesa (Oberprasident) " słowa: "przez Ministra Robót Publicznych".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.