Zm.: prawo o ustroju sądów powszechnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1945.9.46

Akt jednorazowy
Wersja od: 22 marca 1945 r.

DEKRET
z dnia 14 marca 1945 r.
o zmianie prawa o ustroju sądów powszechnych.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W prawie o ustroju sądów powszechnych z dnia 6 lutego 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 102, poz. 863, z 1932 r.), zmienionym ustawą z dnia 14 kwietnia 1937 r. (Dz. U. R. P. Nr 30, poz. 220) i dekretami Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 4 listopada 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 56) oraz z dnia 12 grudnia 1944 r. (Dz. U. R. P. Nr 15, poz. 84), wprowadza się zmiany następujące:

1)
art. 121 otrzymuje brzmienie:

"Art. 121. Sędzia powinien w służbie i poza służbą strzec powagi sądu i unikać wszystkiego, co mogłoby przynieść ujmę godności sędziego. Nie wolno mu brać udziału w takich wystąpieniach, które mogłyby osłabiać zaufanie do jego bezstronności albo wierności względem ustroju lub władz demokratycznego Państwa Polskiego."

2)
w art. 271 do § 3 dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:

"Rozpoznanie i zatwierdzenie aktów notarialnych i czynności hipotecznych należy zamiast do zwierzchności hipotecznej, do sędziego oddziału (wydziału) hipotecznego na zasadach przewidzianych dla zwierzchności hipotecznej".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.