Zm.: prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1939.31.205

Akt jednorazowy
Wersja od: 7 kwietnia 1939 r.

USTAWA
z dnia 30 marca 1939 r.
o zmianie prawa o postępowaniu wywłaszczeniowym.

Prawo o postępowaniu wywłaszczeniowym z dnia 24 września 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 776) ulega następującym zmianom:

1)
art. 38 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Jeżeli wywłaszczona nieruchomość jest obciążona na rzecz osób trzecich, ustaloną sumę odszkodowania należy złożyć do depozytu sądowego celem jej podziału zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego, chyba że wywłaszczony i osoby trzecie zgodzą się na niezwłoczną wypłatę sumy.

§ 2. Sumę odszkodowania należy złożyć do depozytu sądowego także wtedy, gdy z powodu innych przeszkód prawnych lub z powodu odmowy przyjęcia odszkodowania niezwłoczne wydanie jej uprawnionemu jest niemożliwe.

§ 3. Na wniosek jednego z uprawnionych sąd przystąpi do niezwłocznego podziału sumy, złożonej w myśl § 1 do depozytu. Sąd dokona podziału:

1) tej sumy, którą wywłaszczający oznaczy jako niesporną przy złożeniu do depozytu, jeżeli oznaczy jako niesporną co najmniej 70%;

2) 70% złożonej sumy, jeżeli wywłaszczający oznaczy jako niesporną mniejszą część;

3) całej sumy, jeżeli wywłaszczający nie oznaczy części niespornej.";

2)
art. 39 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wyjąwszy przypadki, przewidziane w artykule poprzedzającym, suma odszkodowania, ustalona orzeczeniem wojewody, powinna być przez wywłaszczającego wypłacona uprawnionemu niezależnie od tego, czy zażądał on ustalenia odszkodowania przez sąd.

§ 2. Jeżeli wywłaszczający kwestionuje wysokość ustalonego odszkodowania, winien on wpłacić uprawnionemu jego część niesporną, co najmniej jednak 70%. Sporna część odszkodowania powinna być złożona do depozytu sądowego.

§ 3. Wywłaszczający powinien niezwłocznie zapłacić odszkodowanie, jeżeli objął już nieruchomość w posiadanie.";

3)
art. 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Wywłaszczonemu służy prawo pierwokupu co do wywłaszczonej nieruchomości.

§ 2. Jeżeli wywłaszczenie dotyczyło większej ilości osób, zawiadomienie interesowanych może być dokonane za pomocą obwieszczeń publicznych we właściwych gminach.

§ 3. Prawo pierwokupu nie dotyczy nieruchomości, wywłaszczonych na wniosek władz wojskowych."

§  1.
Przepisy ustawy niniejszej stosuje się do spraw, będących w toku.
§  2.
Jeżeli przed dniem wejścia jej w życie suma odszkodowania została już złożona do depozytu sądowego w myśl art. 38 § 1 - sąd wezwie wywłaszczającego do oświadczenia w ciągu dni 14, jaką część tej sumy uważa za niesporną, po czym dokona podziału, stosując art. 38 § 3.
§  3.
Jeżeli suma złożona została do depozytu w myśl art. 38 § 2 przed dniem wejścia w życie ustawy niniejszej - sąd wypłaci uprawnionemu sumę odszkodowania, stosując przepisy art. 39 § 2, po wezwaniu wywłaszczającego, w miarę potrzeby, do oświadczenia w ciągu dni 14, jaką część sumy odszkodowania uważa za niesporną.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych oraz innym ministrom - stosownie do zakresu ich działania.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.