Zm.: prawo o notariacie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1965.52.318

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 grudnia 1965 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1965 r.
o zmianie prawa o notariacie.

W art. 66 ustawy z dnia 25 maja 1951 r. - Prawo o notariacie (Dz. U. z 1963 r. Nr 19, poz. 106 i z 1964 r. Nr 41, poz. 278) dodaje się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia przedłużyć termin określony w § 1."

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.