Zm.: organizacja państwowego arbitrażu gospodarczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1951.31.239

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 czerwca 1951 r.

USTAWA
z dnia 25 maja 1951 r.
o zmianie organizacji państwowego arbitrażu gospodarczego.

1.
Zwierzchni nadzór nad państwowym arbitrażem gospodarczym przechodzi do zakresu działania Prezesa Rady Ministrów.
2.
Dotychczasowe uprawnienia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego w stosunku do państwowego arbitrażu gospodarczego przechodzą na Prezesa Rady Ministrów.
3.
Do Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego należy nadal powoływanie członków Głównej Komisji Arbitrażowej stosownie do przepisów dotychczas obowiązujących.

Główna Komisja Arbitrażowa, działająca dotychczas przy Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego, działa nadal przy Prezesie Rady Ministrów, a działające dotychczas przy wojewódzkich komisjach planowania gospodarczego okręgowe komisje arbitrażowe działają nadal przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych.

W dekrecie z dnia 5 sierpnia 1949 r. o państwowym arbitrażu gospodarczym (Dz. U. R. P. Nr 46, poz. 340) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 6 ust. 1:
a)
wyrazy: "przy Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego" zastępuje się wyrazami: "przy Prezesie Rady Ministrów",
b)
wyrazy końcowe: "przy wojewódzkich urzędach planowania gospodarczego" zastępuje się wyrazami: "przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych",
2)
w art. 7 ust. 1 skreśla się wyrazy: "na wniosek Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego",
3)
w art. 8:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy: "w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego",
b)
skreśla się ust. 2, a dotychczasowy ust. 3 oznacza się jako ust. 2,
4)
w art. 11 wyrazy: "Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego" zastępuje się wyrazami: "Prezydium Rady Ministrów",
5)
w art. 15, 20 i 25 w zdaniu drugim wyrazy: "Prokuratorii Generalnej" zastępuje się wyrazami: "Urzędu Zastępstwa Prawnego",
6)
w art. 25 w zdaniu pierwszym wyrazy: "Prokuratorię Generalną" zastępuje się wyrazami: "organy zastępstwa prawnego",
7)
użyte w art. 6 ust. 2, art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 21, 31 ust. 1, 2 i 3, art. 35 ust. 1, art. 36 ust. 1, art. 37 i 40 ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy: "Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego" zastępuje się w odpowiednich przypadkach wyrazami: "Prezes Rady Ministrów".

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów i Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.