Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.78.536

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 6 września 1921 r.
w przedmiocie zmian w ogólnej taryfie towarowej.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. Pr. № 14, poz. 152) i w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu, zarządzam co następuje:
§  1. Do taryfy ogólnej z dnia 24 kwietnia 1920 r. na przewóz towarów, zwłok i zwierząt (Dz. Ust. z 1920 r. № 40, poz. 243) wraz z późniejszemi uzupełnieniami wprowadza się następujące zmiany i uzupełnienia:

W części II "Postanowienia taryfowe" (Dz. Ust. № 40, poz. 243 str. 611).

Punkt 21 uzupełnia się ustępem e) treści następującej:

"e) przesyłki zwłok oraz zwierząt żywych".

W p. 56 i 57 opłata po 15 mk. od wagonu i kilometra podnosi się do 30 mk.

W p. 59 w zdaniu pierwszem skreśla się słowa "wozy, sanie".

W p. 63 po słowach "nasion oleistych" dodaje się "i pastewnych".

W p. 77 i 78 opłata po 15 mk. za oś i kilometr podnosi się do 30 mk; opłata po 20 mk.- do 40 mk. i opłata 15,000 mk. za pociąg - do 30,000 mk.

W "Wykazie opłat dodatkowych" (Dz. Ust. z r. 1920 № 88, poz. 581 str. 1608 i Dz. Ust. z 1921 r. № 43, poz. 265 str. 618).

Wszystkie opłaty, z wyjątkiem opłat za przetrzymanie wagonów i za zajęcie torów (Punkt 7 Wykazu), wskazane w rubryce "Mk. i fen." ulegają zdwojeniu.

Pozatem wprowadza się do tegoż "Wykazu" następujące zmiany i uzupełnienia.

W p. 7 "Opłaty za przetrzymanie wagonu i zajęcie torów" po ust. d) wstawia się nowy ust. e) treści następującej:

"e) dla przesyłek zwierząt żywych - 2 godziny służbowe".

W zależności od tego dotychczasowy ust. e) przemianowuje się na f).

W tymże p. 7 opłaty za przetrzymanie wagonów zmienia się w sposób następujący:

w dziale I-ym:

a)zakażdąrozpoczętągodzinępierwszejdoby- 40mk.
b)""""drugiej"- 60"
c)""""każdejnastępnej- 80"

w dziale II-im:

a)zakażdąrozpoczętągodzinępierwszejdoby- 60mk.
b)""""drugiej"- 80"
c)""""każdejnastępnej- 100"

W dziale B. "Zajęcie torów" tegoż p. 7 w ust. pierwszym skreśla się słowo "próżne". Ustępy zaś a), b) i c) zmienia się w sposób następujący:

a) za przetrzymanie wagonów specjalnych na stacji macierzystej ponad 5 dób - 50 mk.
b) za przetrzymanie wagonów specjalnych na stacjach, oprócz macierzystej, ponad 1 dobę - 100 mk.
c) za przetrzymanie wagonów specjalnych zagranicznych ponad 3 doby - 300 mk.

W p. 12 w ust. c) (Dz. Ust. z 1920 r. Na 40 poz. 243 str. 623) słowa "oprócz zwrotu" zmienia się na "kolej otrzymuje zwrot". W zależności od tego skreśla się w rubryce marek liczbę "5".

Część III "Nomenklatura i klasyfikacja towarów" oraz Część IV "Schematy opłat taryfowych" (Dz. Ust. z 1920 r. № 40 poz. 243 str. 625-656) otrzymują następujące nowe brzmienie:

CZĘŚĆ III.

NOMENKLATURA I KLASYFIKACJA TOWARÓW

.........................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

.........................

CZĘŚĆ IV.

DZIAŁ A.

Schematy opłat taryfowych.

Klasa przesyłek pośpiesznych.

Przewoźne oblicza się po 15 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kile metrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 20 mk. za każde 100 kg.

Klasa 1-sza przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 10 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatą stacyjną w wysokości 15 mk. za każde 100 kg.

Klasa II-ga przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 8 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 10 mk. za każde 100 kg.

Klasa III-cia przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 6 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilo metrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 5 mk. zł każde 100 kg.

Klasa IV-ta przesyłek zwyczajnych.

Przewoźne oblicza się po 4 mk. za każde 100 kilogramów i 10 kilometrów. Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 5 mk. za każde 100 kg.

Klasa V-ta przesyłek zwyczajnych.

Od 1 do 100 km.-po 3 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 100 km.- 30 mk.

Od 101 do 200 km.-30 mk. + po 2,50 mk. za każde 10 km. i 100 kg, co czyni za 200 km.-55 mk.

Od 201 do 400 km.-55 mk. + po 2,00 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 400 km.-95 mk.

Od 401 do 600 km.-95 mk.+ po l,50 mk. za każde 10 km. i 100 kg. co czyni za 600 km.-125 mk.

Od 601 do 800 km. - 125 mk. + po 1,25 mk. za każde 10 km. i 100 kg, co czyni za 800 km.-150 mk.

Od 801 i więcej km. - 150 mk. + po 1,00 mk za każde 10 km. i 100 kg., co czyni za 1000 km.-170 mk.

Oprócz tego pobiera się stałą opłatę stacyjną w wysokości 5 mk. za każde 100 kg.

Opłaty stacyjne za przewóz zwierząt domowych, drobiu i zwierząt dzikich pobiera się w wysokości:

a) przy przesyłkach pojedynczych zwierząt: koni, kuców, źrebiąt, mułów, osłów, oraz bydła rogatego rosłego- po 50 mk. od sztuki, wszystkich innych zwierząt - po 20 mk. od sztuki;
b) przy przesyłkach wagonowych-po 500 mk. za wagon.

W części VI "Taryfa stacyjna na przewóz ropy naftowej i jej pochodnych" (Dz. Ust. 1921 r. № 52 poz. 331).

W punkcie B: "Taryfy specjalnej Nr 1", tablicę opłat przewozowych uzupełnia się w sposób następujący:

Do stacji: Od stacji:Opłaty w fenigach za 100 kg. (albo w markach za l0000kg)

Sopów

Drohobycz-
Kołomyja600
Słoboda Ryngurska Kopalnia1000
§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 października 1921 r