Art. 4. - Zm.: niektóre przepisy postępowania karnego. - Dz.U.1952.25.170 - OpenLEX

Art. 4. - Zm.: niektóre przepisy postępowania karnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.25.170

Akt utracił moc
Wersja od: 22 maja 1952 r.
Art.  4.

W ustawie z dnia 20 lipca 1950 r. o zmianie przepisów postępowania karnego (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 348) art. 10 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. W tych sprawach art. 259 i 262 nie mają zastosowania, a organy administracji więziennej zawiadamiają sąd powiatowy o rozpoczęciu i zakończeniu kary pozbawienia wolności".