Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.46.401

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 16 czerwca 1922 r.
zmieniające niektóre przepisy o postępowaniu dyscyplinarnem przeciw sędziom w górnośląskiej części Województwa Śląskiego.

Na mocy ust. 1 art. 36 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 15 lipca 1920 r., zawierającej statut organiczny Województwa Śląskiego (Dz. U. R. P. № 73 poz. 497), w brzmieniu art. 1 ustawy z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. № 85 poz. 608) w związku z utępem ostatnim art. 40 powołanej Ustawy Konstytucyjnej w brzmieniu art. 2 ustawy z dnia 30 lipca 1921 r. (Dz. U. R. P. № 69 poz. 449) stanowię w porozumieniu z Tymczasową Radą Wojewódzką Województwa Śląskiego co następuje:
Art.  1.

Pruska ustawa o występkach służbowych sędziów i o przymusowem przenoszeniu ich na inne miejsce albo w stan spoczynku z dnia 7 maja 1851 r./26 marca 1856 r. (Zbiór Ustaw z r. 1851 str. 218; z r. 1856 str. 201), ulega następującym zmianom:

1) Do § 1 dodaje się ustęp drugi o brzmieniu następującem:

"Narówni z sędziami uważa się w rozumieniu niniejszej ustawy także urzędników prokuratorskich, mających uzdolnienie do sprawowania urzędu sędziowskiego".

2) § 18 otrzymuje brzmienie następujące:

"Właściwemi sądami dyscyplinarnemi są:

1. Sąd Najwyższy dla sędziów, prokuratorów, zastępców prokuratorów i dla podprokuratorów przy sądzie apelacyjnym, oraz dla prezesów, wiceprezesów, dyrektorów i pro kuratorów przy sądach okręgowych;

2. Senat dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym dla wszystkich innych sędziów i urzędników prokuratorskich (§ 1)".

3) W miejsce słów: "Wielki senat dyscyplinarny" wstępują we wszystkich przepisach powyższej ustawy słowa: "Sąd Najwyższy".
Art.  2.

Pruska ustawa w przedmiocie zmiany postanowień ustaw dyscyplinarnych z dnia 9 kwietnia 1879 r. (Zbiór Ustaw str. 345) ulega następującym zmianom:

1) § 4 otrzymuje brzmienie następujące:

"Senat dyscyplinarny przy sądzie apelacyjnym rozstrzyga w gronie pięciu członków, wliczając w to przewodniczącego".

2) § 8 otrzymuje brzmienie następujące:

"W sprawach dyscyplinarnych Sąd Najwyższy rozstrzyga w gronie pięciu członków, Wliczając w to przewodniczącego".

Art.  3.

Przepisy ustaw, wymienionych w art. 1 i 2, stosują się odpowiednio także do asesorów sądowych, sędziów komisoryjnych, sędziów pokoju, podprokuratorów komisoryjnych przy sądach okręgowych, sędziów śledczych pomocniczych i podprokuratorów pomocniczych, tudzież do aplikantów sądowych.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w górnośląskiej części Województwa Śląskiego z dniem ogłoszenia i stosują się także do spraw dyscyplinarnych, w tym dniu już zawisłych, lecz nie ukończonych jeszcze prawomocnie.