Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.114.946

| Akt jednorazowy
Wersja od: 20 lipca 2009 r.

USTAWA
z dnia 7 maja 2009 r.
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

Art.  1.

W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319 oraz z 2006 r. Nr 200, poz. 1471) w art. 99 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wybraną do Sejmu lub do Senatu nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego.".

Art.  2.

Przepis art. 99 ust. 3 Konstytucji, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ma zastosowanie do kadencji Sejmu i Senatu następujących po kadencji, w czasie której ustawa weszła w życie.

Art.  3.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.