Zm.: kodeks rodzinny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1953.31.124

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 czerwca 1953 r.

DEKRET
z dnia 3 czerwca 1953 r.
o zmianie kodeksu rodzinnego.

W kodeksie rodzinnym (Dz. U. z 1950 r. Nr 34, poz. 308) wprowadza się następujące zmiany:

W tytule II dziale II po art. 52 dodaje się art. 521 i 522 w brzmieniu:

"Art. 521. § 1. Dziecko może nie później, niż przed upływem trzech lat od uzyskania pełnoletności, zaprzeczyć sądownie swemu urodzeniu z małżeństwa.

§ 2. Dziecko powinno wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa przeciwko mężowi matki, a gdy on nie żyje lub miejsce jego pobytu jest nieznane - przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez władzę opiekuńczą.

Art. 522. W sprawach o zaprzeczenie ojcostwa przez dziecko małoletnie matka jest jego ustawową przedstawicielką, chyba że nie posiada zdolności do czynności prawnych lub została pozbawiona władzy rodzicielskiej".

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Sprawiedliwości.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.