Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.103.683

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 listopada 1920 r.

USTAWA
z dnia 26 października 1920 r.
w przedmiocie częściowej zmiany § 6 galicyjskiej krajowej ustawy z dnia 11 lipca 1914 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kraj. № 2 z r. 1915) o obowiązku właścicieli domów w stołecznem królewskiem mieście Krakowie wybudowania kanałów domowych, połączenia tychże z miejskiemi kanałami ulicznemi oraz o opłatach gminnych za to połączenie.

Art.  1.

Ustęp pierwszy § 6 ustawy z dnia 11 lipca 1914 r. (Dz. Ust. i Rozp. Kraj. № 2 z r. 1915) zostaje uchylony w dotychczasowem brzmieniu, a otrzymuje brzmienie następujące:

Opłaty wymierza się wedle długości frontu realności.

Wysokość opłat ustanawia rada miejska.

Art.  2.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Robót Publicznych w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych.