Zm.: dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i dekret z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.126.1019

| Akt jednorazowy
Wersja od: 12 grudnia 1923 r.

USTAWA
z dnia 13 listopada 1923 r.
w przedmiocie niektórych zmian w dekrecie z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. P. P. P. № 15, poz. 201) i dekrecie z dnia 7 lutego 1919 r. o rejestrze handlowym (Dz. P. P. P. № 14, poz. 164),

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszani ustawę następującej treści:

Dekret z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. P. P. P. № 15 poz. 201) ulega następującym zmianom:

Art. 4.[] Wpis spółki do rejestru może nastąpić dopiero z chwilą zgłoszenia zaświadczenia ze strony zarządu spółki, że przynajmniej czwarta część każdego pieniężnego wkładu na udział została wpłacona.

Art. 5 ustąp 1. Kapitał zakładowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością winien wynosić najmniej sumę marek polskich, odpowiadającą równowartości 2.000 złotych franków i dzielić się na równo udziały przynajmniej w kwocie marek polskich, odpowiadającej równowartości 20 franków złotych.

Art. 5 ustęp 2 wykreśla się.

Art. 5 ustęp 3. Udziały mogą być wpłacane za zgodą wszystkich spólników zamiast w pieniądzach w wyraźnie określonych i oszacowanych rzeczach innych, zarówno zmysłowych, jak i niezmysłowych. Wpłata podobnego udziału musi być dokonana przed zarejestrowaniem spółki, względnie przed zarejestrowaniem podwyższenia jej kapitału.

Art. 6 ustęp 1. Do zbycia lub zastawu udziału, iakoteż do przyrzeczenia zbycia lub zastawu potrzebny jest akt urzędowy; ponadto może być zastrzeżone, że do zbycia lub zastawu osobom poza spółką potrzeba uczynienia zadość pewnym warunkom. Gdyby zbycie lub zastaw uwarunkowane były zgodą organów spółki lub spólników i zgody takiej odmówiono, może sędzia rejestrowy udzielić zezwolenia, jeżeli zachodzą ważne ku temu powody, jednak o tyle, o ile spółka w terminie wyznaczonym nie przedstawi innego nabywcy.

Art. 9. Dodaje się do ustępu 3: "Co do zarządców, ustanowionych w umowie spółki (statucie), można zastrzec, że będą usuwalni tylko dla ważnej przyczyny".

Art. 11 w ustępie 2. Wyraz miljon zmienia się na sumą marek polskich, odpowiadającą równowartości 20.000 franków złotych.

Art. 14 koniec ustępu 2 zmienia się na: "przynajmniej dni 14".

Art. 15 ustąp 2 otrzymuje brzmienie: "Pełnomocnik musi złożyć pisemne pełnomocnictwo".

Art. 17 ustęp 3. Uchwały w przedmiocie wszelkich zmian umowy spółki, w szczególności w przedmiocie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, przedłużenia terminu do wpłaty udziału, oraz w przedmiocie rozwiązania spółki - zapadają głosami spólników, reprezentujących przynajmniej 8/4 głosów.

Art. 17 ustęp 4. Zobowiązanie spólnika do świadczeń ponad pierwotną umowę, może nastąpić tylko za zgodą piśmienną.

Art 19 ustęp 1 punkt 2: żądać w ciągu 2 miesięcy od powzięcia uchwały, co do której w ciągu 7 dni zgłosili sprzeciw listem poleconym, jej unieważnienia w drodze powództwa. Sąd okręgowy lub sędzia rejestrowy uwzględni żądania powyższe, jeśli zachodzą słuszne i uzasadnione ku temu powody.

Artykuł 2 dekretu o rejestrze handlowym (Dz. Pr. P. P. № 14, poz. 164) otrzymuje w punkcie liczba 9 brzmienie następujące:

"w odniesieniu do spółek z ograniczoną odpowiedzialnością imiona i nazwiska członków zarządu, względnie rady nadzorczej, wysokość kapitału zakładowego, wysokość kapitału w gotowiźnie i wkładach niepieniężnych, uchwały w przedmiocie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego, wysokość udziałów i sposób ich wpłaty, terminy wpłaty, wysokość i terminy dokonanych wypłat na kapitał zakładowy, sprzeciw wierzycieli, gdy jest dopuszczalny, oraz zmiana tych danych; przepis ten stosuje się analogicznie do stowarzyszeń i związków uznanych za handlowe".

Ustawa niniejsza obowiązuje na obszarze całego b. zaboru rosyjskiego i zyskuje moc obowiązującą w przeciągu 10 dni od daty jej ogłoszenia. Jednocześnie rozciąga się na Ziemię Wileńską oraz na województwa: nowogródzkie, poleskie, wołyńskie i powiaty: białostocki, bielski, sokolski, grodzieński i wołkowyski województwa białostockiego - moc obowiązującą dekretu z dnia 8 lutego 1919 r. o spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością (Dz. Pr. P. P. № 15 poz. 201) wraz z wydanemi w jego rozwinięciu i uzupełnieniu postanowieniami i rozporządzeniami.

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrom: Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Skarbu.