Zm.: dekret z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.24.92

| Akt jednorazowy
Wersja od: 11 marca 1947 r.

DEKRET
z dnia 16 stycznia 1947 r.
o zmianie dekretu z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W dekrecie z dnia 6 lutego 1945 r. o utworzeniu Rad Zakładowych (Dz. U. R. P. Nr 8, poz. 36) wprowadza się zmiany następujące:

1)
Art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Art. 1. (1). W zakładach pracy, stosujących pracę najemną, a zatrudniających powyżej 20 pracowników najemnych (robotników, pracowników umysłowych, chałupników - o ile nie zatrudniają pracowników najemnych), powołuje się, jako organ pracowniczych związków zawodowych, przedstawicielstwo pracownicze w formie Rad Zakładowych.

(2). Przedstawicielstwo takie powołuje się również w częściach zakładu pracy, niemających bezpośrednio połączenia terytorialnego z innymi częściami (oddziały, filie itd.).";

2)
Art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. (1). W zakładach pracy, zatrudniających od 5 do 20 pracowników, pracownicy wybierają jako swojego przedstawiciela delegata.

(2). W zakładach pracy, zatrudniających powyżej 100 pracowników, pracownicy wybierają oprócz Rady Zakładowej mężów zaufania w stosunku jednego męża zaufania na 25 pracowników. Mężowie zaufania są łącznikami między pracownikami oddziału a radą zakładową, bez prawa reprezentowania pracowników na zewnątrz.

(3). Wyboru mężów zaufania dokonywa się na ogólnym zebraniu pracowników, w głosowaniu jawnym i bezpośrednim, zwykłą większością głosów.";

3)
W art. 4 ust. (2) otrzymuje brzmienie:

"(2) Uchwały Rady Zakładowej lub wnioski delegata, dotyczące zmiany urządzeń technicznych, sposobu produkcji lub sposobu prowadzenia magazynów, winny być podane do wiadomości pracodawcy.";

4)
W art. 5 w końcu dodaje się zdanie:

"Z przebiegu wspólnych narad sporządza się protokół.";

5)
W art. 9 ust. (2) po końcowych wyrazach "od roku" dodaje się słowa: "i nie zajmuje stanowiska kierowniczego w administracji zakładu";
6)
Art. 14 otrzymuje brzmienie:

"Art. 14. (1). Pierwsze wybory Rady Zakładowej, delegata lub mężów zaufania na terenie danego zakładu pracy zarządza okręgowa komisja związków zawodowych na wniosek zarządu oddziału pracowniczego związku zawodowego danej gałęzi pracy.

(2). Okręgowa komisja związków zawodowych powołuje komisję wyborczą w składzie trzech osób spośród członków pracowniczego związku zawodowego, zatrudnionych w danym zakładzie pracy, bądź oddziale zakładu pracy w przypadku, gdy zarządza się wybory do Rady Zakładowej lub wybór Delegata.

(3). Następne wybory przeprowadza zarząd oddziału organizacji zawodowej, obejmującej dany zakład pracy, po uprzednim zawiadomieniu okręgowej komisji związków zawodowych.";

7)
Art. 15 skreśla się;
8)
Art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. (1). Wybory mogą być zaskarżone w terminie 7 dni za pośrednictwem właściwego zarządu oddziału pracowniczego związku zawodowego do okręgowej komisji związków zawodowych, która w razie uznania skargi za uzasadnioną zarządzi nowe wybory.

(2). Skarga winna być podpisana conajmniej przez 1/5 ogólnej liczby wyborców, jednakże nie mniej niż przez 10 wyborców.";

9)
W art. 17 ust. (1) lit. c) otrzymuje brzmienie:

"c) wykluczenie ze Związku lub Rady Zakładowej.";

10)
Art. 20 otrzymuje brzmienie:

"Art. 20. Jeżeli Rada Zakładowa lub delegat działają w sposób sprzeczny z przepisami ustawowymi lub zarządzeniami pracowniczego związku zawodowego, obejmującego dany zakład pracy, zarząd oddziału związku, po rozpatrzeniu działalności Rady Zakładowej lub Delegata i po ich wysłuchaniu może wystąpić do okręgowej komisji związków zawodowych z wnioskiem o rozwiązanie Rady lub odwołanie Delegata. W razie uwzględnienia wniosku okręgowa komisja związków zawodowych wyznacza nowe wybory.";

11)
Art. 29 otrzymuje brzmienie:

"Art. 29 (1). W zakładach pracy, zatrudniających od 250 do 500 pracowników, jeden członek Rady Zakładowej jest zwolniony od pełnienia czynności zawodowych; gdy zatrudnionych jest od 501 do 1.000 pracowników, zwolnienie takie służy dwóm - a gdy zatrudnionych jest od 1.001 do 3.000 pracowników - trzem członkom Rady Zakładowej.

(2). Gdy liczba pracowników przekracza 3.000, zwolnienie od pełnienia czynności zawodowych służy ponadto jednemu członkowi Rady na każde rozpoczęte dalsze 1.500 pracowników.

(3). Pierwszeństwo do zwolnienia od pełnienia czynności zawodowych służy przewodniczącemu Rady Zakładowej. W przypadku, gdy zwolnienie służy większej liczbie osób, o pierwszeństwie do zwolnienia dalszych osób decyduje uchwała Rady Zakładowej.

(4). Członkowie Rady zwolnieni od czynności zawodowych otrzymują pełne wynagrodzenie należne z umowy o pracę.";

12)
W art. 33 ust. (2) otrzymuje brzmienie:

"(2) W sprawach określonych w ust. (1), orzeka inspektor pracy.".

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z właściwymi ministrami.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.