Art. 1. - Zm.: dekret z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko - hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.18.124

| Akt jednorazowy
Wersja od: 10 kwietnia 1948 r.
Art.  1.

W dekrecie z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 i z 1947 r. Nr 65, poz. 390) wprowadza się następujące zmiany:

1)
W art. 5 dodaje się § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli w przypadku określonym w art. 1 pkt 2 zachodzą szczególne okoliczności łagodzące".

2)
Dotychczasowa treść art. 10 staje się ust. 1, a jako ust. 2, 3 i 4 umieszcza się przepisy w brzmieniu:

"2. Jednakże wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem prawomocnym może nastąpić na niekorzyść oskarżonego nie tylko z przyczyn wskazanych w art. 600 kodeksu postępowania karnego, lecz także wtedy, gdy po wydaniu wyroku ujawnią się nowe fakty lub dowody nieznane przedtem ani oskarżycielowi publicznemu, ani sądowi, stwierdzające, że oskarżony jest winien lub że skazano go za przestępstwo lżejsze niż to, które popełnił.

3. Wznowienie postępowania na podstawie określonej w ust. 2 może nastąpić tylko w ciągu lat 5 od dnia uprawomocnienia się wyroku.

4. Przepis ust. 2 i 3 stosuje się również do rozpoznawanych przez sąd okręgowy spraw określonych w art. 6 ust. 1 pkt 2 dekretu z dnia 22 stycznia 1946 r. o Najwyższym Trybunale Narodowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 59, poz. 327 i z 1947 r. Nr 32, poz. 143)".