Zm.: dekret z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.33.298

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 kwietnia 1934 r.

USTAWA
z dnia 13 marca 1934 r.
w sprawie zmiany dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego.

W dekrecie z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu projektów pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. P. P. P. Nr. 5, poz. 93) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1 wyrazy: "Ministrowi Sztuki i Kultury" zastępuje się wyrazami: "Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego", oraz dodaje się na końcu nowe zdanie: "Zatwierdzenie to winno nastąpić najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia projektu.";
2)
w art. 2 i 8 wyrazy: "Ministrowi Sztuki i Kultury" zastępuje się wyrazami: "Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego";
3)
w art. 4 wyrazy: "Ministra Sztuki i Kultury" zastępuje się wyrazami: "Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego";
4)
skreśla się art. 5;
5)
art. 7 otrzymuje brzmienie: "Kto wbrew przepisom niniejszego dekretu wznosi w miejscu publicznem pomnik, posąg lub figurę, wmurowuje lub zawiesza tablicę pamiątkową, albo dokonywa większych napraw lub przebudowy, podlega karze aresztu do trzech miesięcy lub grzywny do 3.000 zł. Do orzekania o przestępstwach, przewidzianych w niniejszym dekrecie, powołane są władze administracyjne.";
6)
numerację artykułów 6, 7 i 8 zmienia się na 5, 6 i 7.

Upoważnia się Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego do ogłoszenia w drodze obwieszczenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu dekretu z dnia 3 stycznia 1919 r. o zatwierdzaniu pomników ze stanowiska artystycznego (Dz. P. P. P. Nr. 5, poz. 93) z uwzględnieniem zmian, wprowadzonych niniejszą ustawą.

Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego oraz Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Do spraw karnych, wszczętych przed wejściem w życie ustawy niniejszej, mają zastosowanie przepisy dotychczasowe.