Dziennik Ustaw

Dz.U.1960.51.300

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1960 r.

USTAWA
z dnia 16 listopada 1960 r.
o zmianie dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych.

Dążąc do należytej realizacji zobowiązań podatkowych podatników, którzy uporczywie nie wywiązują się ze swych obowiązków podatkowych, stanowi się, co następuje:
Art.  1.

W dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 452 z 1959 r. Nr 11, poz. 61) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Małżonek podatnika, a także inni członkowie rodziny podatnika odpowiadają całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe, jeżeli pozostają z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, a podatnik uporczywie zalega z uiszczeniem należności. Odpowiedzialność ta nie obejmuje wynagrodzenia za pracę należnego członkowi rodziny, nie będącemu małżonkiem podatnika, jeżeli praca jest wykonywana poza przedsiębiorstwem lub gospodarstwem rolnym albo domowym podatnika; obejmuje ona jednak majątek ruchomy i nieruchomy, należący do członka rodziny bez względu na to, z jakich środków został on nabyty.

2. Jeżeli małżonek podatnika, a także inni członkowie rodziny podatnika nie pozostają z podatnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym albo jeśli pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, a nie odpowiadają w myśl ust. 1, to wówczas odpowiadają oni całym swoim majątkiem solidarnie z podatnikiem za jego zobowiązania podatkowe, lecz w takim stosunku, w jakim ich majątek, przychód lub dochód były przyjęte do podstawy opodatkowania.

3. Prowadzenie wspólnego gospodarstwa domowego polega na wspólnym zamieszkaniu i wspólnym zaspokajaniu potrzeb. Za członków rodziny podatnika uważa się jego krewnych i powinowatych. Osoba żyjąca z podatnikiem w faktycznym związku małżeńskim odpowiada za zobowiązania podatkowe podatnika tak, jak małżonek.

4. Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia, jakich dłużników należy uważać za uporczywie zalegających, a w jakich przypadkach nie należy wydawać decyzji o odpowiedzialności osób trzecich, wymienionych w ust. 1.";

2) w art. 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spólnik spółki jawnej oraz spółki nie będącej spółką handlową odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi spólnikami oraz ze spółką za wszystkie zobowiązania podatkowe spółki i spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce. Spółka odpowiada także solidarnie ze spólnikami całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania podatkowe spólników powstałe w związku z uczestnictwem w spółce.";

3) w art. 24:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi spólnikami oraz ze spółką za wszystkie zobowiązania podatkowe spółki i spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiada także solidarnie ze spólnikami całym swoim majątkiem za wszelkie zobowiązania podatkowe spólników, powstałe w związku z uczestnictwem w spółce.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Za zobowiązania podatkowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, nie będącej podmiotem gospodarki uspołecznionej, oraz za zobowiązania podatkowe spólników powstałe w związku z uczestnictwem w spółce odpowiadają również całym swoim majątkiem osobiście i solidarnie zarówno obecni, jak i byli członkowie zarządu spółki nie będący spólnikami, jeżeli egzekucja wdrożona do majątku spółki i spólników okaże się w całości lub w części bezskuteczna. Odpowiedzialność członków zarządu spółki obejmuje wszelkie zobowiązania podatkowe, które dotyczą okresu pełnienia przez nich obowiązków członków zarządu spółki."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i ma zastosowanie także do zaległości powstałych po dniu 1 stycznia 1957 r., z tym że przepisy art. 1 pkt 2 i 3 w zakresie odpowiedzialności spólnika za zobowiązania podatkowe pozostałych spólników i odpowiedzialności członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spólników stosuje się z mocą wsteczną tylko odnośnie zaległości podatkowych, powstałych w okolicznościach określonych w art. 75 § 1, 77 i 78 ustawy karnej skarbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, poz. 123).