Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.49.372

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 października 1948 r.

DEKRET
z dnia 6 października 1948 r.
w sprawie zmiany dekretu z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 25 czerwca 1948 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 33, poz. 223) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:
Art.  1.

W dekrecie z dnia 19 września 1946 r. o zmianie ustawy o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 285) wprowadza się następującą zmianę:

ust. 2 art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Rada Ministrów w drodze rozporządzeń, wydawanych z ważnością na jeden rok, może przedłużać wspomniany czasokres do dnia 17 października 1950 r., o ile względy gospodarcze Państwa będą tego wymagały".

Art.  2.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami.

Art.  3.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.