Zm.: dekret z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.65.533

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1949 r.

USTAWA
z dnia 30 grudnia 1949 r.
o zmianie dekretu z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej.

W dekrecie z dnia 13 września 1946 r. o wyłączeniu ze społeczeństwa polskiego osób narodowości niemieckiej (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 55, poz. 310, z 1947 r. Nr 65, poz. 390 i Nr 66, poz. 404 oraz z 1948 r. Nr 57, poz. 453) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, a z dniem 31 grudnia 1950 r. traci moc obowiązującą, zachowując ją nadal tylko w przypadkach, określonych w art. 13."

Wykonanie ustawy porucza się Prezesowi Rady Ministrów oraz Ministrom: Administracji Publicznej, Sprawiedliwości, Bezpieczeństwa Publicznego, Obrony Narodowej, Spraw Zagranicznych i Skarbu.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.