Zm.: dekret z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.55.435

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1949 r.

DEKRET
z dnia 26 października 1949 r.
o zmianie dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Na podstawie art. 4 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 19 lutego 1947 r. o ustroju i zakresie działania najwyższych organów Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy z dnia 2 lipca 1949 r. o upoważnieniu Rządu do wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 41, poz. 302) - Rada Ministrów postanawia, a Rada Państwa zatwierdza, co następuje:

W dekrecie z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 28, poz. 121) wprowadza się następujące zmiany:

1.
Przepisy art. 2 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

"a) wdowę, chociażby związku małżeńskiego nie zawarto w formie prawem przepisanej, jeżeli pozostawała w trwałej spólnocie małżeńskiej z poległym lub zmarłym i nie posiada samodzielnych środków utrzymania;

b) dzieci urodzone z małżeństwa, uprawnione, przysposobione oraz dzieci pozamałżeńskie i pasierbów do 18-go roku życia, a jeżeli kształcą się w szkołach wyższych lub zawodowych - do chwili ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do 25-go roku życia - pod warunkiem, że nie pobierają stypendium wyższego od przyznanego zasiłku".

2.
W art. 4:
1)
ust. 2, 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"Wysokość zasiłku dla osoby wymienionej art. 2 lit. a) wynosi 3.800 zł miesięcznie.

Wysokość zasiłku dla każdej z osób wymienionych w art. 2 lit. b) i c) wynosi 2.800 zł miesięcznie.

Łączna kwota zasiłków przypadających osobom pozostałym (art. 2) nie może przekraczać sumy 13.000 zł";

2)
dodaje się nowy ustęp 7 w brzmieniu:

"Minister Pracy i Opieki Społecznej może w porozumieniu z Ministrem Skarbu zmienić w drodze rozporządzenia kwoty wymienione w ust. 2, 3 i 4".

3.
W art. 5 dodaje się nowe ustępy 2 i 3 w brzmieniu:

"O zwrocie kwot nienależnie pobranych tytułem zasiłków orzekają komisje kwalifikacyjne.

Przymusowe ściąganie kwot nienależnie pobranych tytułem zasiłków następuje w trybie przewidzianym w dekrecie z dnia 28 stycznia 1947 r. o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych (Dz. U. R. P. Nr 21, poz. 84)".

4.
W art. 7 skreśla się pkt a) i oznacza się następne punkty literami a), b), c).

Wykonanie dekretu porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Skarbu, Bezpieczeństwa Publicznego, Administracji Publicznej, Zdrowia, Oświaty, Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Handlu Wewnętrznego oraz Handlu Zagranicznego.

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 1949 r.