Art. 1. - Zm.: dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych. - Dz.U.1957.38.163 - OpenLEX

Art. 1. - Zm.: dekret z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.38.163

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1957 r.
Art.  1.

W dekrecie z dnia 1 grudnia 1953 r. o obowiązkowych dostawach zwierząt rzeźnych (Dz. U. Nr 50, poz. 244) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 2 skreśla się pkt 2, a dotychczasowe pkt 3, 4 i 5 otrzymują kolejną numerację 2, 3 i 4;
2)
art. 13 skreśla się;
3)
w art. 18 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) ulgi i zwolnienia gospodarstw rolnych od obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych z tytułu zagospodarowania odłogów i innych użytków rolnych."