Zm.: dekret o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.91.626

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 listopada 1938 r.

DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 22 listopada 1938 r.
w sprawie zmiany dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań.

Na podstawie art. 55 ust. (2) ustawy konstytucyjnej postanawiam co następuje:

W art. 1 dekretu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1935 r. o zmianie niektórych zaopatrzeń emerytalnych oraz odszkodowań (Dz. U. R. P. Nr 88, poz. 547) wprowadza się zmiany następujące:

1)
dotychczasowy przepis art. 1 otrzymuje oznaczenie jako ust. (1);
2)
dodaje się nowy ust. (2) o brzmieniu, następującym:

"(2) W sprawach, w których postępowanie administracyjne zostało wszczęte przed 31 grudnia 1937 r., decyzje przewidziane w dekrecie niniejszym mogą być wydawane i po tym terminie."

Wykonanie dekretu niniejszego porucza się Ministrom: Skarbu, Sprawiedliwości, Przemysłu i Handlu oraz Opieki Społecznej.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.