Zm.: dekret o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1947.5.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 25 stycznia 1947 r.

DEKRET
z dnia 3 stycznia 1947 r.
o zmianie dekretu o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski.

Na podstawie ustawy z dnia 3 stycznia 1945 r. o trybie wydawania dekretów z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1) - Rada Ministrów postanawia, a Prezydium Krajowej Rady Narodowej zatwierdza, co następuje:

W dekrecie z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierót po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 294) wprowadza się następujące zmiany:

1.
Tytuł otrzymuje brzmienie:

"O zasiłkach i pomocy dla ofiar wrogów demokratycznego ustroju Polski".

2.
Art. 1 otrzymuje brzmienie:

"Prawo do zasiłków i pomocy na podstawie mniejszego dekretu przysługuje:

1) osobom, które w związku ze swoją działalnością urzędową, polityczną lub społeczną doznały stałego lub czasowego uszkodzenia zdrowia w stopniu powodującym ich całkowitą lub częściową niezdolność do pracy zarobkowej na skutek aktów terrorystycznych wrogów demokratycznego ustroju Państwa Polskiego;

2) pozostałym po osobach, które poniosły śmierć w warunkach wymienionych w pkt 1 oraz pozostałym po tych osobach, które w dniu śmierci korzystały lub miały prawo korzystać z zasiłków na podstawie pkt 1".

3.
Art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Za pozostałych w rozumieniu pkt 2 art. 1 uważa się:

a) wdowę, chociażby związku małżeńskiego nie zawarto w formie prawem przepisanej, jeżeli pozostawała w trwałej wspólnocie małżeńskiej z poległym lub zmarłym;

b) dzieci urodzone z małżeństwa, uprawnione, przysposobione oraz dzieci pozamałżeńskie i pasierbów do 18 roku życia, a jeżeli kształcą się w szkołach średnich, wyższych lub zawodowych - do 25 roku życia;

c) inne osoby niezdolne do pracy zarobkowej, które pozostały na wyłącznym utrzymaniu osoby poległej lub zmarłej".

4.
Art. 4 otrzymuje brzmienie:

"Osobom wymienionym w pkt 1 art. 1 przysługuje prawo do zasiłków w wysokości, którą ustali komisja kwalifikacyjna, biorąc pod uwagę stopień utraty zdolności do pracy zarobkowej i zarobek poszkodowanych przed doznanym uszkodzeniem zdrowia.

Osobom wymienionym w art. 2 lit. a) służy prawo do zasiłków w wysokości 60% wynagrodzenia urzędnika państwowego X grupy uposażenia.

Osobom wymienionym w art. 2 lit. b) i c) służy prawo do zasiłków w wysokości 40% wynagrodzenia urzędnika państwowego X grupy uposażenia.

Łączna kwota zasiłków przypadających osobom pozostałym (art. 2) nie może przekraczać podwójnego wynagrodzenia urzędnika państwowego X grupy uposażenia.

Osoby wymienione w art. 2 lit. a) i b) oraz wdowcy odpowiadający warunkom wymienionym pod lit. c) tegoż artykułu mają pierwszeństwo przed rodzicami, rodzice zaś przed innymi uprawnionymi osobami.

W przypadkach, gdy uprawnionym z mocy niniejszego dekretu służy także z jakiegokolwiek innego tytułu zaopatrzenie ze Skarbu Państwa, monopolu lub przedsiębiorstwa państwowego albo instytucji ubezpieczeń społecznych, uprawniony ma prawo wyboru".

5.
W art. 7 wyrazy: "wdowy i sieroty po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Państwa Polskiego art. 1" zastępuje się wyrazami: "osoby wymienione w art. 1".
6.
W art. 7 lit. b) po wyrazach: "do pracy, w otrzymywaniu" dodaje się wyraz: "koncesji".
7.
W art. 8 wyrazy: "zaopatrywania i zasiłków" zastępuje się wyrazami: "zasiłków i pomocy".
8.
W tymże art. 8 dodaje się ustęp drugi w brzmieniu:

"Komisje kwalifikacyjne ustalają stopień utraty zdolności do pracy zarobkowej w trybie określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Społecznej wydanym w porozumieniu z Ministrem Zdrowia".

9.
W art. 9 wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazie "Handlu" dodaje się wyrazy "oraz Ziem Odzyskanych".

Upoważnia się Ministra Pracy i Opieki Społecznej do ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu z dnia 13 listopada 1945 r. o zasiłkach i pomocy dla wdów i sierot po ofiarach wrogów demokratycznego ustroju Polski (Dz. U. R. P. Nr 51, poz. 294) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszym dekretem.

Wykonanie niniejszego dekretu porucza się ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami: Administracji Publicznej, Bezpieczeństwa Publicznego, Skarbu, Zdrowia, Oświaty, Przemysłu, Aprowizacji i Handlu oraz Ziem Odzyskanych.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.