Zm.: dekret o ubezpieczeniu rodzinnym. - Dz.U.1950.20.170 - OpenLEX

Zm.: dekret o ubezpieczeniu rodzinnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.20.170

Akt jednorazowy
Wersja od: 5 maja 1950 r.

USTAWA
z dnia 19 kwietnia 1950 r.
o zmianie dekretu o ubezpieczeniu rodzinnym.

W dekrecie z dnia 28 października 1947 r. o ubezpieczeniu rodzinnym (Dz. U. R. P. Nr 66, poz. 414) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 3 skreśla się ust. 2,
2)
w art. 4 w ust. 1 po wyrazie "wysokość" dodaje się wyrazy: "i terminy wypłat" oraz skreśla się ust. 2.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.