Zm.: dekret o prawie łowieckim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1955.18.108

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1955 r.

DEKRET
z dnia 18 kwietnia 1955 r.
o zmianie dekretu o prawie łowieckim.

W dekrecie z dnia 29 kwietnia 1952 r. o prawie łowieckim (Dz. U. Nr 44, poz. 300) wprowadza się następujące zmiany:

1)
Art. 23 otrzymuje brzmienie:

"Art. 23. 1. Państwo odpowiada za szkody wyrządzone w uprawach i plonach rolnych przez dziki, jelenie i daniele.

2. W przypadku stwierdzenia, iż dzierżawca obwodu łowieckiego bez usprawiedliwionych przyczyn nie wykonał we właściwych terminach łowieckiego planu hodowlanego w zakresie zagospodarowania obwodu i pozyskania zwierzyny, Państwo może dochodzić od dzierżawcy zwrotu kwot wypłaconych tytułem odszkodowania. Zwrot wypłaconego odszkodowania należy się w takiej części, w jakiej niewykonanie łowieckiego planu hodowlanego przyczyniło się do powstania szkód.

3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i tryb ustalania i wypłaty odszkodowania."

2)
W art. 42 skreśla się ust. 3.

Traci moc art. 5 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 28 marca 1952 r. o ubezpieczeniach państwowych (Dz. U. Nr 20, poz. 130).

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1955 r.