Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.223

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1958 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1958 r.
o zmianie dekretu o podatku dochodowym.

Art.  1.

W art. 2 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1957 r. Nr 7, poz. 26) dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Rada Ministrów może zwalniać całkowicie lub częściowo osoby prawne i stowarzyszenia, o których mowa w ust. 2, od podatku dochodowego przypadającego od dochodów ze źródeł przychodów, które podlegają podatkowi obrotowemu i nie są od tego podatku zwolnione, oraz określać warunki tego zwolnienia. W tych przypadkach nie mają zastosowania przepisy art. 3 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 49, poz. 452)."

Art.  2.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.