Dziennik Ustaw

Dz.U.1956.55.251

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 listopada 1956 r.

USTAWA
z dnia 19 listopada 1956 r.
o zmianie dekretu o podatku dochodowym.

Art.  1.

W dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 49, poz. 450, z 1952 r. Nr 12, poz. 71 i z 1953 r. Nr 23, poz. 91) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 skreśla się słowa "i art. 6 ust. 5";
2) w art. 6 skreśla się ust. 4, 5 i 6;
3) w art. 8 ust. 1 pkt 4 skreśla się przepisy oznaczone lit. e);
4) w art. 11 sprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1 pkt 1 skreśla się słowa "z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 6 ust. 4 i 5",
b) w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) przychody z gospodarstwa rolnego, jeżeli przepisy o podatku gruntowym nie stanowią inaczej; podlegają jednak opodatkowaniu przychody z wydzierżawienia gospodarstwa rolnego lub jego części osiągnięte przez wydzierżawiającego";

5) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podstawę opodatkowania stanowią dochody cząstkowe (art. 6 ust. 2) oraz dochód ogólny (art. 6 ust. 3) osiągnięte w roku podatkowym.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Jeżeli w roku podatkowym źródło lub źródła przychodów (art. 8) były czynne przez okres krótszy niż rok podatkowy, za podstawę opodatkowania przyjmuje się dochód osiągnięty w tym okresie i stosuje się do niego stopę podatku odpowiadającą dochodowi obliczonemu w stosunku rocznym. Przepis ten nie ma zastosowania:

1) do źródeł sezonowych oraz

2) do źródeł niesezonowych:

a) jeżeli źródło lub źródła przychodów (art. 8) były czynne krócej niż rok podatkowy, lecz podatnik posiadał przez cały rok podatkowy źródło przychodów podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym,

b) jeżeli przerwa w działalności źródła przychodów została spowodowana nadzwyczajnymi okolicznościami.";

6) w art. 15 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek od dochodów cząstkowych wymierza się według następującej skali:

Kwota dochodu cząstkowego

złotych

Stopa podatku
ponaddo%
6.6007.2005
7.2008.4006
8.4009.6007
9.60010.8008
10.80012.0009
12.00013.50010
13.50015.00011
15.00016.50012
16.50018.00014
18.00021.00016
21.00024.00018
24.00030.00020
30.00036.00022
36.00045.00024
45.00054.00026
54.00063.00028
63.00072.00030
72.00090.00032
90.000108.00034
108.000126.00036
126.000144.00038
144.000162.00040
162.000180.00042
180.000204.00044
204.000252.00046
252.000300.00048
300.000-50
7) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. Podatnicy, których dochód ogólny (art. 6 ust. 3) przekracza 60.000 zł rocznie, podlegają nadto opodatkowaniu od dochodu ogólnego według skali z art. 17.";

8) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. Podatek od dochodu ogólnego wymierza się według następującej skali:

Kwota dochodu

złotych

Stopa podatku
ponaddo%
60.00063.0002
63.00072.0003
72.00090.0004
90.000108.0005
108.000126.0006
126.000144.0007
144.000162.0008
162.000180.0009
180.000204.00010
204.000252.00011
252.000300.00013
300.000-15

2. Podatek od dochodu ogólnego wraz z podatkiem od dochodów cząstkowych nie może przekroczyć 65% dochodu ogólnego.";

9) w art. 18 ust. 1 kwotę "10.800 zł rocznie" zastępuje się kwotą "13.680 zł rocznie";
10) w art. 19 (w nawiasach) skreśla się "4 i 5";
11) w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek obliczony według skali z art. 15, a jeżeli podatnik podlega nadto opodatkowaniu od dochodu ogólnego, łączną sumę podatku obliczonego według skal z art. 15 i 17 podwyższa się:

1) o 20% dla podatników w wieku ponad 25 lat, nieżonatych lub niezamężnych, nie mających na utrzymaniu dzieci, a których suma dochodów cząstkowych ze wszystkich źródeł przychodów przekracza 9.420 zł rocznie,

2) o 10% dla podatników żonatych lub zamężnych od lat przeszło dwóch, lecz nie mających na utrzymaniu dzieci, a których suma dochodów cząstkowych ze wszystkich źródeł przychodów przekracza 11.640 zł rocznie.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Łączna suma podatku wraz ze zwyżkami (ust. 1) nie może przekraczać 65% dochodu będącego podstawą opodatkowania."

Art.  2.

W dekrecie z dnia 30 czerwca 1951 r. o podatku gruntowym (Dz. U. z 1955 r. Nr 23, poz. 143) skreśla się tytuł: "Podatek gruntowy a podatek dochodowy" oraz art. 15.

Art.  3.

Przepisy ustawy stosuje się do dochodów osiąganych w czasie od dnia 1 stycznia 1957 r.

Art.  4.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Finansów.

Art.  5.

Upoważnia się Ministra Finansów do ogłoszenia jednolitego tekstu dekretu o podatku dochodowym z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed dniem wydania jednolitego tekstu.

Art.  6.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.