Zm.: dekret o podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1952.12.71

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 1952 r.

USTAWA
z dnia 29 lutego 1952 r.
o zmianie dekretu o podatku dochodowym.

W dekrecie z dnia 26 października 1950 r. o podatku dochodowym (Dz. U. R. P. Nr 49, poz. 450) wprowadza się następujące zmiany:

1)
w art. 17 przepis ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Podatek od dochodu ogólnego wymierza się według następującej skali:

Kwota dochodu w złotychStopa podatku
ponaddo%
10.80012.0004
12.00013.5005
13.50015.0006
15.00016.5007
16.50018.0008
18.00021.0009
21.00024.00010
24.00030.00011
30.00036.00012
36.00045.00013
45.00054.00014
54.00063.00016
63.00072.00018
72.00090.00020
90.000108.00022
108.000126.00024
126.000144.00026
144.000162.00028
162.00030"
2)
w art. 17 ust. 2 słowa: "65% dochodu ogólnego" zastępuje się wyrazami: "łącznej sumy najwyższej stopy podatku przewidzianej w ust. 1 i najwyższej stopy podatku przewidzianej w art. 15 ust. 1.",
3)
w art. 20 przepis ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Gdyby skutkiem zastosowania podwyżki podatku, przewidzianej w ust. 1, łączna suma podatku od dochodów cząstkowych i od dochodu ogólnego, a w przypadku, przewidzianym w art. 6 ust. 4 i 5, również i podatku od wynagrodzeń - przekroczyła łączną sumę najwyższych stóp podatku, przewidzianych w art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1, podwyższenia podatku należy dokonać w takiej wysokości, aby łączna suma podatku nie przekroczyła łącznej sumy najwyższych stóp podatku, przewidzianych w art. 15 ust. 1 i art. 17 ust. 1."

Do podatku dochodowego, przypadającego za lata podatkowe do 1951 r. włącznie, stosuje się dotychczasową stopę podatku i górną granicę, której podatek nie może przekroczyć.

Wykonanie ustawy porucza się Ministrowi Finansów.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 stycznia 1952 r.