Art. 1. - Zm.: częściowa zmiana przepisów o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.45.227

| Akt jednorazowy
Wersja od: 21 lipca 1958 r.
Art.  1.

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie wynalazków, wzorów i znaków towarowych (Dz. U. Nr 39, poz. 384 z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1)
art. 12 lit. d) otrzymuje brzmienie:

"d) nie uiszczono opłaty za druk opisu i rysunków wynalazku.";

2)
w art. 36 ust. 3 skreśla się wyrazy "(art. 74)";
3)
w art. 41 skreśla się w ust. 1 wyrazy "jeżeli opłata ta należy się w myśl art. 74 ust. (2)" oraz ust. 3;
4)
skreśla się art. 74, 75, 76 i 77;
5)
art. 78 otrzymuje brzmienie:

"Art. 78. (1) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa przedmioty opłat związanych z ochroną wynalazków oraz ustala wysokość tych opłat i terminy ich uiszczania, jak również może wprowadzać częściowe lub całkowite zwolnienia od tych opłat oraz może określać zasady odraczania terminów ich uiszczania.

(2) Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia sposób uiszczania opłat wymienionych w ust. 1.";

6)
w art. 121 ust. 5 skreśla się wyrazy "(art. 160)";
7)
w art. 125 dodaje się na końcu wyrazy "jak również ustalać klasyfikację towarów w zastosowaniu do wzorów zdobniczych";
8)
skreśla się art. 160, 161, 162 i 163;
9)
art. 164 otrzymuje brzmienie:

"Art. 164. (1) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa przedmioty opłat związanych z ochroną wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych oraz ustala wysokość tych opłat i terminy ich uiszczania, jak również może wprowadzać częściowe lub całkowite zwolnienia od tych opłat oraz może określać zasady odraczania terminów ich uiszczania.

(2) Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia sposób uiszczania opłat wymienionych w ust. 1.";

10)
w art. 199 ust. 1 skreśla się wyrazy "(art. 213 ust. 2)";
11)
skreśla się art. 213, 214, 215 i 216;
12)
art. 217 otrzymuje brzmienie:

"Art. 217. (1) Rada Ministrów w drodze rozporządzenia określa przedmioty opłat związanych z ochroną znaków towarowych oraz wysokość tych opłat i terminy ich uiszczania.

(2) Minister Finansów ustala w drodze rozporządzenia sposób uiszczania opłat wymienionych w ust. 1.";

13)
w art. 237 ust. 3 skreśla się wyrazy "w kwocie 2,40 zł od wyciągu".