Zm.: część druga § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach... - Dz.U.1925.76.534 - OpenLEX

Zm.: część druga § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.76.534

Akt jednorazowy
Wersja od: 31 lipca 1925 r.

USTAWA
z dnia 1 lipca 1925 r.
w przedmiocie zmiany części drugiej § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych (Dz. U. R. P. z 1924 r. № 36 poz. 335).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszani ustawę następującej treści:

Cześć druga § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 kwietnia 1924 r. o wierzytelnościach w walutach obcych i w złotych w złocie, hipotecznie zabezpieczanych (Dz. U. R. P. № 36 poz. 385) otrzymuje brzmienie następujące:

"Równowartość ta obliczana będzie na dzień, poprzedzający zapłatę, według wartości złota, ogłaszanej w Monitorze Polskim przez Ministra Skarbu na podstawie cen czystego złota na giełdzie w New-Yorku i przeciętnego kursu dolara Stanów Zjednoczonych w postaci czeków na New-York na giełdzie w Warszawie".

Wykonanie ustawy niniejszej powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.