Zm.: art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Praw 1918 r. Nr 18 poz. 46). - Dz. Praw P. Pol.1919.14.198 - OpenLEX

Zm.: art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Praw 1918 r. Nr 18 poz. 46).

Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.198

Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
w sprawie zmiany art. 9 dekretu o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego (Dz. Praw 1918 r. № 18 poz. 46).

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art. 9 otrzymuje brzmienie następujące:

"Płatni urzędnicy państwowi z chwilą wyboru na posła zostają zwolnieni na czas trwania mandatu ze swych czynności służbowych i nie otrzymują za ten czas poborów, związanych z ich urzędem.

Przynależni do wojska w razie wyboru na posła zwalniają się zupełnie z armji polskiej na czas trwania mandatu poselskiego.

Przepis ten nie dotyczy ministrów, podsekretarzy stanu i profesorów wyższych uczelni".

Dan w Warszawie, dnia 8 lutego 1919 roku.