Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach... - Dz.U.1927.46.401 - OpenLEX

Zm.: art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.46.401

Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 17 maja 1927 r.
w sprawie zmiany art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłoką, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Art. 2 ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 721) otrzymuje następujące brzmienie:

"Od zaległości w podatkach gruntowych pobiera się karą za zwłokę w wysokości 1% miesięcznie, od zaległości zaś we wszystkich innych podatkach i opłatach (art. 1) pobiera się karę za zwłoką w wysokości 2% miesięcznie, począwszy od 15 dnia po upływie terminu płatności".

Przepisy ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. o pobieraniu od zaległości w podatkach bezpośrednich oraz w należytościach stemplowych kar za zwłokę, odsetek za odroczenie, tudzież kosztów egzekucyjnych (Dz. U. R. P. № 73, poz. 721)-ze zmianami, wprowadzonemi przez niniejsze rozporządzenie-stosuje się analogicznie do samoistnych danin komunalnych.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Skarbu, a jeśli chodzi o postanowienia art. 2-Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1927 r.