Zm.: art. 14 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.118.944

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 listopada 1923 r.

USTAWA
z dnia 3 listopada 1923 r.
zmieniająca art. 14 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. No 49 poz. 299).

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

Ustęp 2 art. 14 ustawy z dnia 29 maja 1920 r. w przedmiocie zmiany przepisów o opodatkowaniu spadków i darowizn (Dz. U. R. P. No 49 poz. 299) otrzymuje brzmienie następujące:

"Jeśli był cudzoziemcem, to majątek, znajdujący się zagranicą, podlega opodatkowaniu tylko wówczas, gdy nabywca jest obywatelem Państwa Polskiego".

Wykonanie niniejszej ustawy powierza się Ministrowi Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.