Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.104.751

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 1 grudnia 1921 r.
w przedmiocie zmiany § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9-go sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego.

Na zasadzie art. 13 i 15 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. № 1, poz. 1) zarządza się co następuje:
§  1. Paragraf 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 9 sierpnia 1921 r. o utworzeniu Państwowego Komitetu Radjotechnicznego (Dz. U. R. P. № 71 poz. 477) otrzymuje następujące brzmienie:

"W skład Państwowego Komitetu Radiotechnicznego wchodzi, jako przewodniczący, Minister Poczt i Telegrafów, względnie mianowany przez niego zastępca, zaś, jako członkowie, po dwóch przedstawicieli Ministerstwa Poczt i Telegrafów oraz Ministerstwa Spraw Wojskowych i po jednym przedstawicielu Ministerstwa Kolei, Ministerstwa Skarbu, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Rolnictwa i Dóbr Państwowych, Ministerstwa Przemysłu i Handlu oraz Ministerstwa Robót Publicznych - mianowanych przez odnośnych Ministrów na stale aż do odwołania".

§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi; Poczt i Telegrafów w porozumieniu z zainteresowanymi Ministrami.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.