Złożenie przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1938.35.301

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 1938 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 27 kwietnia 1938 r.
w sprawie złożenia przez Polskę i inne państwa dokumentów ratyfikacyjnych konwencji międzynarodowej z dnia 23 listopada 1933 r. o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi.

Podaje się niniejszym do wiadomości: a) że zgodnie z art. 63 konwencji międzynarodowej o przewozie osób i bagażu kolejami żelaznymi (K. M. O.), podpisanej w Rzymie dnia 23 listopada 1933 r., został złożony Rządowi Szwajcarskiemu w dniu 11 lutego 1936 r. w imieniu Rządu Polskiego i za W. M. Gdańsk dokument ratyfikacyjny powyższej konwencji; b) że przedstawiciele Państw uczestniczących w konferencji zwołanej zgodnie ze wspomnianym artykułem, konwencji dla ustalenia daty jej wejścia w życie postanowili, iż konwencja powyższa wchodzi w życie dnia 1 października 1938 r.
Równocześnie podaje się do wiadomości, zgodnie z komunikatami Rządu Szwajcarskiego, że w wykonaniu postanowień art. 63 wspomnianej konwencji, zostały dotychczas złożone Rządowi Szwajcarskiemu dokumenty ratyfikacyjne tej konwencji w imieniu rządów: Szwecji, Niemiec, Norwegii, Węgier, Włoch, Danii, W. Ks. Luksemburskiego, Francji, Estonii, Holandii, Belgii, Łotwy, Szwajcarii, Czechosłowacji, Jugosławii i Rumunii.