Złożenie przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.100.853

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 listopada 1932 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 4 listopada 1932 r.
w sprawie złożenia przez Holandję dokumentu ratyfikacyjnego międzynarodowej konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że w imieniu Rządu Holenderskiego złożony został w Sekretariacie Ligi Narodów w dniu 13 września 1932 r. dokument ratyfikacyjny konwencji, dotyczącej statystyk gospodarczych, podpisanej wraz z protokółem w Genewie dnia 14 grudnia 1928 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 11, poz. 63), z zastrzeżeniem że wspomniana ratyfikacja dotyczy tylko terytorjum Holandji w Europie. Jednocześnie podaje się do wiadomości, że Rząd Holenderski złożył następującą deklarację w przedmiocie interpretacji konwencji:
"1) Załączniki zasadniczo są przyjęte o tyle, o ile Rząd Holenderski uzna ich wykonanie za potrzebne j możliwe;

2) nie przesądzając sprawy, wymienionej wyżej pod 1), załącznik I, część II, jest przyjęty, tylko w razie i o ile komitet ekspertów przyjmie jego treść, jako podstawę listy minimalnej terytorjów statystycznych, która ma być sporządzona w myśl załącznika I, pod VI, ustęp 3;

3) narazie holenderska statystyka morska będzie ogłaszana tylko raz na rok;

4) Rząd Holenderski pragnie podporządkować decyzję w sprawie powtórzenia i ewentualnej okresowości spisów, wspomnianych w artykule 2. V. A., wynikowi spisu zakładów przemysłowych, który się odbył w 1930 r.;

5) w przedmiocie statystyki produkcji przemysłowej i działalności przemysłowej (artykuł 2. V. B. i C), Rząd Holenderski nie może przyjąć zobowiązania ustalenia i ogłoszenia więcej cyfr niż obecnie. Rząd Holenderski ma zastrzeżenia przeciwko §§ VI i VIII, pierwsze zdanie aneksu V;

6) co się tyczy wskaźników cen (artykuł 2. VI), należy zwrócić uwagę, że miasta Amsterdam i Haga ogłaszają co trzy miesiące cyfry - wskaźniki cen kosztów utrzymania. Zobowiązanie wymienione pod b) artykułu 2. VI, jest przyjęte tylko na wypadek - zresztą dość prawdopodobny - że te ceny - wskaźniki będą w dalszym ciągu podawane do dyspozycji Rządu, bądź przez dwa wyżej wzmiankowane miasta, bądź przez jedno, lub kilka innych miast."