Złożenie przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.81.749

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 września 1934 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 11 sierpnia 1934 r.
w sprawie złożenia przez Belgję dokumentu ratyfikacyjnego konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Sekretarjatu Ligi Narodów, że, w myśl postanowień art. 3 konwencji, dotyczącej wskazywania wagi na ciężkich przesyłkach, przewożonych na statkach, przyjętej jako projekt dnia 21 czerwca 1929 r. na XII Sesji Ogólnej Konferencji Międzynarodowej Organizacji Pracy Ligi Narodów, a podpisanej w Genewie dnia 15 sierpnia 1929 r. (Dz. U. R. P. z 1932 r. Nr. 76, poz. 682), złożenie w imieniu Rządu Belgijskiego dokumentu ratyfikacyjnego powyższej konwencji zostało zarejestrowane w Sekretarjacie Ligi Narodów w dniu 6 czerwca 1934 r.
Jednocześnie podaje się do wiadomości, że niniejsza ratyfikacja nie obejmuje Konga Belgijskiego i terytorjów, znajdujących się pod mandatem Belgji.